Kategoriarkiv: IUA

ØVELSE akutt forurensning

Kystverket leder en stor nordisk oljevernøvelse i dag onsdag 27 september 2023. IUA Vestfold deltar til fulle på øvelsen med aktiv innsats ute i felt og stabsarbeid.

Leder Jan Helge Kaiser i IUA Vestfold på mobilseringsmøtet for den utvidede staben i forbindelse med dagens øvelse.

Interkommunalt utvalg mot forurensing (IUA) Vestfold informerer:

  • IUA Vestfold gjør nå nødvendige tiltak for å skjerme miljøsårbare områder om olje fra havaristen «MS Scalahogg» skulle drive mot vår skjærgård, sier Jan Helge Kaiser leder i IUA Vestfold.

IUA Vestfold ble onsdag morgen mobilisert av Kystverket. Natt til tirsdag grunnstøtte containerskipet «MS Scalahogg» ved Fugletangen i Hvalerskjærgården, på østsiden av Oslofjorden. Mannskapet ble reddet av redningshelikopter fra Rygge. Det er anslått at skipet hadde 2900 tonn bunkersolje i forskjellige tanker. Drivstoff lekker fra skipet og det er olje på sjøen. 

Kystverket leder den statlige aksjonen mot akutt forurensning og har flere store oljevernfartøy i innsats ute på fjorden. IUA Vestfold har satt utvidet stab på Quality Hotel Tønsberg. Statsforvalteren bidrar med miljøkompetanse i staben. Ledere fra havnevesenet i Larvik, Sandefjord og Horten og de seks kommunene Færder, Holmestrand, Horten, Larvik, Sandefjord og Tønsberg er også representert. I tillegg kommer fagpersoner fra Sandefjord brann og redning samt Vestfold interkommunale brannvesen.

  • Tre miljøsårbare områder i Færder kommune er prioritert. IUA skal hindre forurensningen å nå: Bolærne, Hvasser og Sandø.  IUA Vestfold har flyttet utstyr til et fremskutt depot på Hvasser, Færder. Vi får også bistand av Kystverkets innsatsstyrker på Bolærne og losen på Hvasser, sier Jan Helge Kaiser. 
  • I akuttfasen benytter IUA Vestfold brannmannskaper fra hele Vestfold og Skjærgårdstjenesten. Disse er kurset i vårt planverk og det utstyret vi benytter i form av lenser, mekanisk opptaksutstyr og redskap til å rense strender, avslutter IUA leder Jan Helge Kaiser.

Kystverket har fly på vingene som overvåker utbredelsen av olje i sjøen og innhenter drivbane beregninger og er i løpende kontakt med IUA Vestfold. 

IUA Vestfold vil fortløpende informere om utviklingen på www.iuavestfold.no og via VIBs kanaler på internett

OPPDATERING onsdag ettermiddag kl.13.40:

ØVELSE Oljepåslag på strand på Hvasser. 

IUA Vestfold har mannskaper i innsats i en strandteig ved Kruke på Hvasser. Og vi har satt en lense som skal demme inn olje som flyter i vannet ved sandstranda og bort til moloen på Hvasser, området er tydelig, avsperret sier skadestedsleder Kenneth Olsen i IUA Vestfold. 

Losbåten har seilt ut en såkalt BoomBag fra Kystverkets beredskapscontainer som står permanent på Hvasser. Lensen er spesielt utviklet med tanke på hurtig respons og minimal bruk av båter og personell.

  • Den er nå på plass i Nordhavna på Sandø, for å hindre at olje når et område med høy miljøverdi, sier Kenneth Olsen i IUA Vestfold.

Lenser benyttes både til å lede, samle og sperre olje som ellers vil flyte ukontrollert omkring. I forbindelse med strandrensing kan lenser brukes til å forhindre at forurensning som allerede har nådd land flyter ut igjen og skader nye områder. 

  • Den er nå på plass i Nordhavna på Sandø, for å hindre at olje når et område med høy miljøverdi, sier Kenneth Olsen i IUA Vestfold.

Lenser benyttes både til å lede, samle og sperre olje som ellers vil flyte ukontrollert omkring. I forbindelse med strandrensing kan lenser brukes til å forhindre at forurensning som allerede har nådd land flyter ut igjen og skader nye områder. 

Bokstavelig talt en strålende øvelse

En skadet person og en strandet kontainer merket med farlig gods og radioaktiv stråling var scenarioet mannskapene rykket ut til da IUA Vestfold øvet tirsdag.

– Vi har øvd med en reel kilde. Med god hjelp av Kiwa og Torbjørn Hovland var det plassert en strålekilde i containeren, iridium 192 som er en radioaktiv isotop. En person som hadde vært i kontakt med kontaineren var skadet, sier stabssjef Einar Flogeland i IUA Vestfold.


CBRNE-hendelse

Hele innsatsen fulgte den nasjonale prosedyren for CBRNE hendelse. Prosedyren regulerer ulykker og uhell/hendelser med kjemiske stoffer C, biologiske agens B, radioaktiv stråling R, kjernefysisk stråling N og brannfarlige/eksplosive kjemikalier E. Mannskapene foretok målinger og iverksatte livreddende innsats. Flyttet den skadde bort fra farlig område, med påfølgende dekontaminering (rens) av vedkommende med vann og såpe. Dette er standard prosedyre før den skadde blir tatt hånd om av helsepersonell, for å hindre spredning av farlig stoff. 

– IUA Vestfold er en ressurs på CBRNE og i dag fikk vi samvirket med 110, Sivilforsvaret i Vestfold og dronepiloter fra IUA Telemark for å håndtere radioaktiv stråling, sier stabssjef Einar Flogeland.

KRIGEN I UKRAINA HAR MEDFØRT ØKT BEHOV

Ulykker og hendelser som involverer CBRNE er heldigvis hendelser vi sjelden opplever. Derfor krever det at vi utvikler og vedlikeholder kompetanse til å håndtere slike hendelser når de en sjelden gang inntreffer. I 2016 ble ansatte på postterminalen på Borgeskogen eksponert for et hvitt pulver, og ansatte fikk symptomer som ble antatt kunne være biologiske smittestoffer. Håndteringen av denne hendelsen var en vekker for nødetatene i Vestfold.

– Siden den gang har vi jobbet målrettet for å styrke beredskapen for denne type hendelser. Investering i utstyr, bygging av kompetanse og utvikling av felles prosedyrer er gjennomført. I tillegg har krigen i Ukraina medført økt behov for å styrke beredskapen ved radioaktiv forurensing, sier Jan Helge Kaiser som torsdag 28. september overtar både som brannsjef i VIB og leder for IUA Vestfold. 

– Vestfold og Telemark har jobbet sammen om å utvikle beredskapen og vi har som mål om å videreutvikle samarbeidet slik at vi i sum har en optimal beredskap, også for hendelser vi opplever sjelden, slik som CBRNE-hendelser. Øvelsen i dag var et godt og viktig tiltak for å styrke samarbeidet og beredskapen, sier Jan Helge Kaiser.

IUA Vestfold, de seks kommunene Færder, Holmestrand, Horten, Larvik, Sandefjord og Tønsberg, har investert i en lastbil spesielt rigget for å håndtere CBRNE-hendelser. Videre er det anskaffet en rekke måleutstyr for å indentifisere farer, i samarbeid Statsforvalteren og Direktoratet for strålevern (DSA). 

DRONE MED MÅLEUTSTYR

IUA Vestfold har samarbeidsavtale om bruk dronene til IUA Telemark. De har piloter i beredskap døgnet rundt.

– For første gang er det benyttet drone påmontert måleutstyr til å avdekke en aktiv strålekilde. Måleutstyret ga utslag og livebildene nyttig oversikt for oss som ledet innsatsen, sier Andrew C. Wright som var innsatsleder brann under øvelsen.

SIVILFORSVARET 

I fredstid bidrar Sivilforsvaret med mannskaper og utstyr når nød- og beredskapsetatene trenger støtte ved større ulykker og naturkatastrofer. I dag fikk IUA god hjelp av Sivilforsvaret i Vestfold til å dekontaminere innsatspersonell, i tillegg sperret og merket Sivilforsvarets mannskaper av området, etter å selv ha foretatt målinger av strålingen for å fastslå hvor avgrensningen skulle være. 

PERSONDOSIMETRE

I henhold til norsk lovverk og internasjonale anbefalinger er arbeidsgiver pålagt å sørge for at ansatte som arbeider med ioniserende stråling får fastlagt sin personlige stråleeksponering.

Dette kan skje ved at arbeidstakerne bærer personlige måleinstrumenter, såkalte persondosimetre. Hensikten med doseovervåkningen er å kontrollere at den individuelle stråleeksponeringen holdes så lav som mulig og innenfor de gjeldende dosegrensene. IUA har persondosimeter til sine mannskaper. Innkjøpt med midler fra DSA og koordinert av Statsforvalteren.

IUA VESTFOLD VARSLER ØVELSE

IUA Vestfold ØVER tirsdag og onsdag denne uken. I dag mandag er det utplassert utstyr på Stensarmen, Tønsberg og på Hvasser, Færder. 

På Stensarmen er det satt ut en container og et telt. På Hvasser er det også et telt, og det er holdt av plass til en container på parkeringsplassen. Begge steder er dette avtalt med grunneiere.

Mer info følger når øvelsen er i gang tirsdag 26.september.

Hva er IUA?

Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning (IUA) Vestfold aksjonerer når hendelsen er for stor for forurenser, og/eller for omfattende for en kommune alene. 

Kystverket har beredskaps- og aksjonsplikt overfor større tilfeller av akutt forurensning som ikke er dekket av privat eller kommunal beredskap, som oljeutslipp fra skip og skipsvrak, eller ukjente kilder. 

I utgangspunktet skal den ansvarlige for forurensningen håndtere hendelsen. Dersom ansvarlig forurenser ikke selv er i stand til å aksjonere, kan Kystverket om nødvendig overta aksjonsansvaret, og eventuelt mobilisere IUA Vestfold lokalt. 

30 år 2 store aksjoner

Den regionale beredskapen IUA ble opprettet av myndighetene i 1993. På 30 år har IUA Vestfold vært mobilisert i to store statlige oljevernaksjoner, etter forlisene «Full City» (2009) og «Godafoss» 2011. I tillegg har IUA Vestfold håndtert aksjonene etter funn av store mengder plastpellets og parafinvoks i fjæra, den ene som statlig aksjon og i den andre IUA koordinator og støtte til kommuner med påslag av mengder med parafinvoks

Kommunene Færder, Holmestrand, Horten, Larvik, Sandefjord og Tønsberg samarbeider om den interkommunale beredskapen mot akutt forurensing i Vestfold.

IUA skal iverksette eller bistå kommunene med tiltak for å skjerme miljøet, særlig verdifulle og sårbare områder for oljepåslag eller annen akutt forurensning etter vår 980 km. lange kystlinje med 1407 øyer, eller alle andre steder på land. 

Den interkommunale beredskapen mot akutt forurensning (IUA) i Vestfold skal ivareta større hendelser med akutt forurensning av olje og kjemikalier til sjø, vassdrag, land og luft. Dette er hendelser som den enkelte kommunen ikke er dimensjonert for å håndtere alene, men som krever interkommunalt samarbeid. Den interkommunale beredskapen mot akutt forurensning i Norge består av 32 IUA. 

IUA Vestfold disponerer på vegne av medlemskommunene bl.a. lenser, oljeopptakere, båter, saneringsutstyr for sjø og land og egen CBRNE lastebil. Sistnevnte er utstyrt for kjemiske stoffer (C), biologiske agens (B), radioaktive stoffer (R), nukleært materiale (N) og eksplosiver (E). Den har kjemikaliedrakter og annet utstyr for kjemikaliedykking, gassmåler og et komplett dekontamineringssystem for personer inkludert saneringsutstyr, tetteutstyr, radiacmåler mm. 

Hvasser
Hvasser
Stensarmen, Tønsberg
Stensarmen, Tønsberg

Flomvern til Ukraina 

Interkommunalt utvalg mot akuttforurensing Vestfold og IUA Telemark gir fem flomcontainere med alt flomvernutstyr til Ukraina. 

  • Forespørselen kom fra DSB torsdag og i dag ble containerne til IUA Vestfold hentet på Kopstad brannstasjon og Larvik brannstasjon, sier leder av IUA Vestfold Per Olav Pettersen. 

Det var tirsdag store området ble flomutsatt da Kakhovka-demningen brast. Innsjøen bak demningen er nesten 240 kilometer lang og fra 8 til 26 meter dyp, med ca. 18 kubikkilometer vann.

  • Ukrainske myndigheter ønsker utstyret, og det foreligger godkjenning fra EU og Utenriksdepartementet i Norge. I avtalen med UD ligger en gjenanskaffelsesklausul. Utstyret vil derfor bli erstattet med nytt tilsvarende materiell så snart det er praktisk mulig, sier Per Olav Pettersen.

Utstyret ble anskaffet i 2020 kostet 4,5 millioner. 

Les mer om flommvernutstyret som nå sendes til Ukraina

IUA Vestfold årsmøte 2023

Onsdag 24. mai 2023 kl 10:00 – 13:00.

Møtet gjennomføres i møterom 3. etg på Tønsberg brannstasjon. Dersom noen ønsker å delta digitalt på Teams er det også mulig. 
Vi ber om at de som møter gir en tilbakemelding om dette på e-post til: iua@vibr.no

44 kurses i håndtering av akutt forurensning

Denne uka og neste uke utdannes nye teigledere i Stavern. Kurset kvalifiserer brannmannskaper og ansatte i havnevesen til å fylle rollen som teigleder ved aksjoner mot akutt forurensning. De skal organisere og lede eget personell, samt forestå taktisk disponering og bruk av tildelte ressurser ved akutt forurensning ved kyst og strand.

Interkommunalt utvalg mot akuttforurensning (IUA) Vestfold står for kurset og er godkjent lærested av Kystverket. IUA skal håndtere akutt forurensning der hendelsen er for stor for forurenser eller for omfattende for kommunen alene og ved statelige aksjoner. Alle de seks kommunene i Vestfold løser i samarbeid oppgavene til IUA.

Brannmannskaper fra Larvik brann og redning, Sandefjord brann og redning, Vestfold interkommunale brannvesen samt ansatte i Sandefjord havnevesen og Horten havnevesen får over fire dager innføring i den nasjonale og regionale beredskapen mot akutt forurensning og utfører en rekke praktiske innsatser på sjøen og i strandsonen. 

Det settes lenser for å lede oljeutslipp, samt sperrelenser for å hindre påslag i miljøsårbare områder. Oljeflak på sjøen ringes inn og samles opp. Videre rensing av svaberg og strender ved hjelp av forskjellige teknikker. På kurset benyttes bark til simulere olje. 

Etter «Full City» og «Godafoss» -forlisene i 2009 og 2011 har det ikke vært omfattende aksjoner i Vestfold. Samtidig har den regionale beredskapen mot akutt forurensning har blitt styrket takket være et utstrakt samarbeid i Vestfold. 

– Totalt er det 140-150 som har teiglederkurs i Vestfold. Nå var tiden inne for å utdanne 44 nye da det i perioden har vært noe naturlig avgang, sier nestleder i IUA Vestfold Einar Flogeland. 

– Under kurset på Fredriksvern har vi fått leie lokaler, forpleining og området av Forsvarsbygg, vi har også fått meget god hjelp av båt og mannskap fra Larvik havn, sier Flogeland.

CBRNE fagdag – for ledere, beslutningstakere og innsatsmannskaper i området Sør-Øst Politidistrikt.

Prosedyre og ressurser, radioaktivitet – status og veien videre i politidistriktet.

Alle presentasjoner ble tatt opp på video. Målsettingen er at ledere i nødetatene sikrer at denne informasjonen og opplæringen vedrørende CBRNE og radioaktivitet spres til alle innsatsmannskaper i nødetatene i Sør-Øst Politidistrikt. Arbeidsgruppen oppfordrer ledere å sikre at dette gjennomføres i egen etat så snart som mulig. 

På fagdagen 27.okotber deltok ledere i beredskapsetater og andre relevante beslutningstakere med beredskapsoppgaver i kommune, stat og virksomhet i Sør-Øst Politidistrikt i regi av de tre IUA’ene Telemark, Vestfold og Buskerud og med Statsforvalteren som teknisk arrangør. 

Under på denne siden (IUA Vestfold), ligger pdf av presentasjonene fra Fagdag CBRNE og opptak av de respektive finnes her: https://youtube.com/playlist?list=PLqOgtwfEMQXbW0Ne0f2vRg_cvrpN-mlat

01. Morten Meen Gallefos, leder av IUA Telemark og brannsjef i Grenland brann og redning IKS , ønsker velkommen til fagdagen i regi av Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensning i Telemark, Buskerud og Vestfold i samarbeid med Sivilforsvaret.

02. Jan Helge Kaiser, avdelingsdirektør atomsikkerhet og kildeforvaltning, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, innleder om atomberedskap nasjonalt og regionalt. I presentasjonen til Kaiser er det et innslag fra Dagsrevyen uten lyd, for å se innslaget med lyd bruk lenken: https://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen/198604/FNYH21001986/avspiller#t=25m26s

03. Jan W. Jensen Ruud fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark orienterer om atomberedskapsutvalget og mandatet, og hvordan de jobber for styrket samordning.

04. Bente Konst medisinsk fysiker spesialist og strålevernskoordinator ved Sykehuset i Vestfold, gir oss teoretisk kunnskap. Hva er radioaktivitet?

05. Bjørnar Meland, direktør inspeksjoner KIWA, et firma som daglig transporterer og bruker strålekilder trygt, presenterer sine tanker om: Hva kan og må skje om deres kjøretøy blir involvert i ulykke eller ved brann et sted KIWA utfører tjenester? 

06. Glenn Rhodén stabssjef Politiet i Sør-Øst:
«Politiet ivaretar ledelsen på skadested, men vil fremheve at samordning og samvirke er kritisk nødvendig ved CBRNE-hendelser. Nødetatene må raskt oppnå en felles situasjonsforståelse gjennom et innøvd handlingsmønster. CBRNE-prosedyren, som også er utviklet i et samvirkefellesskap, er nå godkjent av politimesteren i Sør-Øst. Det betyr ikke jobben er gjort. Det er nå det starter. Nå skal vi øve på å bruke prosedyren, bruke den i reelle hendelser og utvikle den videre».

07. CBRNE prosedyre – et utkast (Lokale og regionale tiltakskort/prosedyre). Tidslinje CBRNE. Varslingsliste og råd. Prinsippskisse etablering av CBRNE- skadested. Ved Tom Løfqvist, POD/Politiet i Sør-Øst, Torbjørn Lia, Ambulansesjef Vestfold, Prehospital klinikk og Einar Flogeland, IUA/Brannvesen Vestfold.

08A til D: CBRNE/radioaktivitet ressurser i Sør Øst Politidistrikt. Utrustning, kompetanse og felles ressurs register. Ved Tom Løfqvist POD/Politiet i Sør-Øst, Torbjørn Lia Prehospital klinikk Vestfold, Jan-Olaf KristoffersenIUA Telemark/Grenland Brann og redning IKS og Frank Gerl Telemark Sivilforsvarsdistrikt.

09. Per Olav Pettersen, brannsjef i Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS og leder IUA-Vestfold, oppsummerer fagdagen og signaliserer veien videre. 

Takk til foredragsholderne og beredskapsstaben hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark for all hjelp! 

Programmet ble utarbeidet av representanter fra Sivilforsvaret, de tre Interkommunale utvalgene mot akutt forurensning i Buskerud, Vestfold og Telemark, med økonomisk støtte fra DSA og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. 

Med vennlig hilsen oss som sto bak fagdagen: 
Jan-Olaf Kristoffersen, Henrik Trømborg, Frank Gerl, Einar Flogeland og Arnt E. Folvik.

INVITASJON: Fagdag CBRNE 27. oktober

Alle operative ledere i nødetatene og beslutningstakere med beredskapsoppgaver i Buskerud, Vestfold og Telemark inviteres til
Fagdag CBRNE onsdag 27. oktober 2021 kl.8.45 – 12.45

På fagdagen vil Politiet i Sør-Øst ved stabssjef Glenn Roden belyse:

«Politiet ivaretar ledelsen på skadested, men vil fremheve at samordning og samvirke er kritisk nødvendig ved CBRNE-hendelser. Nødetatene må raskt oppnå en felles situasjonsforståelse gjennom et innøvd handlingsmønster. CBRNE-prosedyren, som også er utviklet i et samvirkefellesskap, er nå godkjent av politimesteren i Sør-Øst. Det betyr ikke jobben er gjort. Det er nå det starter. Nå skal vi øve på å bruke prosedyren, bruke den i reelle hendelser og utvikle den videre».

Deltagelse på fagdagen vil gi deg gi kunnskap til å håndtere CBRNE-hendelser, inkludert strålekilder, utslipp av radioaktive stoffer og avfall. Det er svært få ulykker med ioniserende kilder, men det forventes at nødetatene er beredt. Fagdagen gjennomføres digitalt, som webinar. Deltagelse er gratis.

I tillegg til presentasjon av felles CBRNE-prosedyre for alle nødetatene i politidistriktet, vil en rekke svært kompetente foredragsholdere bidra:

Jan Helge Kaiser avdelingsdirektør atomsikkerhet og kildeforvaltning, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, innleder om atomberedskap nasjonalt og regionalt.

Jan Ruud fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark orienterer om atomberedskapsutvalget og mandatet, og hvordan de jobber for styrket samordning. 

Bente Konst medisinsk fysiker spesialist og strålevernskoordinator Sykehuset i Vestfold gir oss teoretisk kunnskap. Hva er radioaktivitet? 

Bjørnar Meland fra KIWA, et firma som daglig transporterer og bruker strålekilder trygt, presenterer sine tanker om: Hva kan og må skje om deres kjøretøy blir involvert i ulykke eller ved brann et sted KIWA utfører tjenester? 
Det er svært få uønskede hendelser i bransjen og høyt sikkerhetsnivå, men det uforutsette, fullstendig utenfor deres kontroll kan inntreffe. Da må nødetatene håndtere dette.

Representanter fra brann, helse og politiet legger fram regionale/lokale tiltakskort og prosedyrer. Utkast til tidslinje CBRNE, varslingsliste og råd, samt etablering av CBRNE- skadested blir presentert. I tillegg legges det fram en kartlegging av dagens ressurser i politidistriktet. 

Vårt mål er at alle skal ha litt «lavere skuldre» etter en strålende CBRNE-fagdag.

Påmelding til webinaret med navn, stilling og organisasjon sendes: 
iua@vibr.no innen 22.10.2021.

Del gjerne invitasjonen i egen organisasjon.

Programmet er utarbeidet av representanter fra Sivilforsvaret, de tre Interkommunale utvalgene mot akutt forurensning i Buskerud, Vestfold og Telemark, med økonomisk støtte fra DSA og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

Meld fra om du finner parafinvoks på stranda

Bitene av parafinvoks som er funnet på strender i vårt område varierer i størrelse.

Den første uka av november dukket det opp voller med en hvitaktig masse på strender i vårt område. Analyser av stoffet viser at det er parafinvoks, og er å anse som forurensning. 

– Først og fremst vil vi nå kartlegge omfanget i vårt område. Derfor oppfordrer vi publikum til å registrere funn på nettsiden; https://www.oslofjorden.org/hjelp-oss-a-registrere-paslag-av-parafinvoks/ , sier nestleder Einar Flogeland i Interkommunalt utvalg mot forurensning i Vestfold (IUA). 
-Basert på kartleggingen vil kommunene i IUA-Vestfold iverksette tiltak for å fjerne forurensingen der det er nødvendig. Dette arbeidet vil bli koordinert av IUA-Vestfold i dialog med Kystverket, sier Einar Flogeland.

Kommunene Holmestrand, Horten, Tønsberg, Færder, Sandefjord og Larvik deltar alle i IUA Vestfold, som skal håndtere akutt forurensning der hendelsen er for stor for forurenser, og/eller for omfattende for en kommune alene. IUA Vestfolds område har 980 km. kystlinje og 1407 øyer.

En rekke påslag

Det er funnet klumper av parafinvoks flere steder langs kysten; i Hvaler kommune, Fredrikstad kommune, Moss kommune, Færder kommune og Larvik kommune. I tillegg er det gjort funn etter svenskekysten. Forsvarets forskningsinstitutt har på vegne av Kystverket analysert prøver av klumpene og konkludert med at det er parafinvoks.

Ikke nødvendigvis ulovlig

Kystverket har slått fast at stoffet er å anse som forurensning når det er ført på land ved flo. 

Den konkrete kilden til forurensningen er ikke identifisert og det er uklart om forurensningen har vært ulovlig. Etter gjeldene internasjonal lovgivning er et slikt utslipp ikke ulovlig hvis det kommer fra et fartøy i internasjonalt farvann (tillatt fra fartøy utenfor 12 nautiske mil, og med en hastighet over 7 knop). Fra 1. januar 2021 vil derimot slike utslipp bli ulovlig internasjonalt. 

Ved påslagene av parafinvoks er det ingen ansvarlig forurenser som kan dekke kostnadene for en eventuell opprydding. Oppryddingstiltak er likevel viktig og Kystverket er i dialog med IUA og berørte kommuner om hvordan dette skal håndteres.

Gjør du funn, er vi takknemlig om du melder i fra:

https://www.oslofjorden.org/hjelp-oss-a-registrere-paslag-av-parafinvoks/

Flomvernutstyr på plass i Vestfold og Telemark

Fylkesberedskapssjef Jan Helge Kaiser (t.v.) , nestleder i IUA Vestfold Einar Flogeland og nestleder i IUA Telemark Ove Stokkeland er strålende fornøyd med at fylket nå har spesialutstyr til å håndtere flom på plass.

I rekordfart er flomberedskapen i Vestfold og Telemark blitt styrket, takket være 4,5 millioner fra Kommunal og regionaldepartementet via Fylkesmannen til de to interkommunale utvalgene mot akutt forurensing (IUA) i Vestfold og Telemark. Torsdag ble alt det nyinnkjøpte utstyret demonstrert i Stavern, for representanter fra beredskapsetatene og kommunene. 

– Fram til i dag har vi ikke hatt spesialutstyr til å håndtere vannmasser som truer strukturer eller bygg i Vestfold og Telemark. Nå får vi fem identisk utstyrte kontainere strategisk plassert ved brannstasjoner i fylket, slik at vi raskt kan gjøre innsats ved vannledningsbrudd, styrtregn eller flom, sier nestleder i IUA Telemark og brannsjef i Skien Ove Stokkeland.

– I tillegg utstyres mange av brannbilene som dekker de 23 kommunene i Vestfold og Telemark en løsning for hurtig å kunne rulle ut en flombarriere hurtig i påkommende tilfeller, sier Ove Stokkeland videre.

Barrierene og pumpene som er innkjøpt kan også benyttes ved akutt forurensning og i noen grad ved skogbrann.

Unik organisering i Vestfold og Telemark
– Meg bekjent er dette første gang at i Norge at kommunene gjennom IUA får en felles beredskap mot flom og at det styres faglig av IUA. Jeg tror det kommer til å få overføringsverdi til andre beredskapsområder som kan være for krevende eller kostbart for én kommune, men som kan løses i felleskap regionalt, eksempelvis i IUA, sier en strålende fornøyd fylkesberedskapssjef Jan Helge Kaiser som torsdag var ute i felt for første gang siden begynnelsen av mars. 

– Jeg vil takke og berømme IUA Vestfold og IUA Telemark for at de kastet seg rundt da regjeringen bevilget 100 millioner til å styrke flomberedskapen i Norge. Heldigvis er flomfaren redusert i forhold til prognosene i vårt område, og på langt nær så dramatisk som i Finnmark og de utfordringene de står i der, avslutter fylkesberedskapssjefen hos Fylkesmannen i Vestfold og Telemark.

Hver av de fem kontainerne vil inneholde forskjellige typer barrierer og høykapasitetspumper til å lede vekk vann og flytte vann. Fire leverandører har på rekordtid levert produkter til en verdi av 4 millioner.

Midler til opplæring
– IUA har også fått 500 000 til opplæring. Når kontainerne med utstyr er på plass på Kopstad brannstasjon og Larvik brannstasjon i Vestfold, samt på brannstasjonene i Skien, Midt Telemark og Notodden i Telemark vil beredskapspersonell få opplæring i bruken av det nyttige utstyret vi har kjøpt på vegne av kommunene, sier nestleder i IUA Vestfold Einar Flogeland fra Vestfold interkommunale brannvesen.

Alle de fem kontainerne er mobile og kan med krokbil raskt flyttes dit flom truer i én eller flere av det 23 kommunene i fylket. 

Den kommunale forurensningsberedskapen er i hele landet samlet i regioner, Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning (IUA), med et vertsbrannvesen i hver region. IUA håndterer akutt forurensning der hendelsen er for stor for forurenser, og/eller for omfattende for en kommune alene. IUA finansieres av kommunene med en deltagerandel per innbygger.

Da flommateriell også kan benyttes ved akutt forurensing, er det fornuftig at kommunen etablerer en felles beredskap mot flom. Utstyret som er anskaffet kan brukes til flom, akutt forurensing og til en viss grad også ved skogbranner. Det er god investering når beredskapsmateriell får flerbrukskapasitet under IUA-paraplyen.


IUA Vestfold og IUA Telemark har kjøpt inn forskjellige typer spesialutstyr som skal lede vekk vann som truer strukturer eller verdier.
En av de innkjøpte løsningene kan enkelt rulles ut og skal plasseres på 24 brannbiler i fylket.
Hver kontainer vil også være utstyrt med robuste sugepumper med stor kapasitet til å flytte vann uten stopp om den skulle suge til seg mindre gjenstander i vannet.
IUA Vestfold og IUA Telemark har kjøpt inn forskjellige typer spesialutstyr som skal lede vekk vann som truer strukturer eller verdier.