Månedlige arkiver: mai 2019

Årsmøte IUA VESTFOLD 2019

Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning er et samarbeid mellom kommunene i Vestfold som skal håndtere akutt forurensning, om hendelsen er for stor for forurenser, og/eller for omfattende for en kommune alene. Beredskapen finansieres ved at kommunene betaler 6,- kroner pr innbygger.

Torsdag var representanter for Fylkesmannen, kommunene, beredskapsetater, havnevesen og Esso Slagentangen samlet til årsmøte på Tønsberg brannstasjon, der både regnskapet for 2018 og budsjettet for 2019 ble enstemmig vedtatt.

På møtet ble det redegjort for hvordan beredskapen gjennom fjoråret er styrket, med innkjøp av radiacmåler, til måling av radioaktivitet, finansiert med midler fra Strålevernet etter søknad fra Fylkesmannnen i Vestfold og Telemark på vegne av IUA.

Videre er det innkjøpt ny mindre skimmer for opptak av forurensning, eksempelvis i småbåthavner, bekker og kummer. Videre er det kjøpt inn flere lenser, slik at IUA nå disponerer henholdsvis 450 meter og 600 meter av to forskjellige lenser.

Det er også gjort et omfattende arbeid med å utarbeide en Miljørisikoanalyse for Vestfold i samarbeid med eksterne konsulenter fra Norconsult. I tillegg er det laget tiltakskort for hvert enkelt av de mest miljøsårbare områdene av vestfoldkysten fra Larvik til Tønsberg. I løpet av året blir det utarbeidet tiltakskort for resten av kysten fra Tønsberg til Sande. Tiltakskortene skal bidra til mest mulig effektiv innsats ved en uønsket forurensningshendelse. De inneholder beskrivelse av hvor, hvordan og hvilke tiltak som skal utføres. IUA ser for seg at det også bør utarbeides tilsvarende for miljøsårbare områder på land og i vassdrag.

IUA Vestfold inngår i Oslofjordsamarbeidet, der IUAene fra Aust-Agder til Oslo og ned til svenskegrensen samarbeider. De har også vært pilot i arbeidet med utarbeidelsen av et felles resursregister i regi av BarentsWatch. Dette registeret benytter blant annet Hovedredningssentralen ved akutt forurensning.

– Det er gledelig å se at vi nå benytter dagens teknologi til å systematisere oversikten over gripbare ressurser. Dette har vært diskutert siden 1999, sa fylkesberedskapssjef Jan Helge Kaiser på årsmøte.

I det kommende året vil IUA søke å være en pådriver for at også kommunene utarbeider sin egen miljørisikoanalyse etter malen til IUA. Slik at analysene følger hverandre. Så skal IUA på bakgrunn av kartlagt risiko, utarbeide en analyse av beredskapen og revidere sitt beredskapsplanverk. Målet er at man da skal sørge for å ha riktig kompetanse og utstyr, og være rustet til å håndtere de hendelsene med akutt forurensing som kan forekomme. De største hendelsene med skipsforlis med påfølgende oljeutslipp er fortsatt et statlig ansvar, men hvor IUA skal bidra lokalt.

Lenke til dokumentene finner du her: Årsmøte 2019

Disse var tilstede på årsmøtet:

Jan Eide, Re kommune

Kjell Thu, Tønsberg kommune

Jan Olav Vagle, Larvik kommune

Øystein Mathisen, Sandefjord kommune

Gunnar Rougnø, Færder kommune

Per Olav Pettersen, Horten kommune, Holmestrand kommune,

Andre:

Trond Halvorsen Brun, Tønsberg havnevesen

Tom Kjær, Vestfold sivilforsvarsdistrikt

Jan Bader, Esso Slagenstangen

Jan Helge Kaiser, Fylkesberedskapssjef

Rolf Peder Lie, Kystverket

Karl Oscar Jørgensen, Sandefjord Havn

Einar Flogeland, nestleder IUA Vestfold

Hans-Otto Schjerven, beredskapsleder VIB

Arnt E. Folvik, informasjonsrådgiver VIB

Preben Aasgaard Eiken, økonomi/adm rådgiver VIB

Kristine Palm, jurist VIB