Månedlige arkiver: september 2017

Dekontaminering under øvelse SCOPE

IUA-Vestfold har i dag onsdag vært i innsats under øvelsen SCOPE2017. Oppdraget ble utført på Natokaia mellom Langesund og Stathelle i Telemark.

Norgeshistoriens største olje og kjemikalievernøvelse startet i går, tirsdag. Scenariet var en skipskollisjon, hvor et skip lastet med kjemikalier var involvert og at det oppsto en ammoniakklekkasje. Dette skipet ble slept til kai. Brannmannskaper fra Telemark gjorde innsats om bord og disse ble forurenset av kjemikalier.

IUA-Vestfolds oppgave var å dekontaminere disse mannskapene. IUA-Vestfold har akkurat fått et nytt kjøretøy med et komplett system for rensing av personer. Dette ble benyttet i dag. Lærerikt og en nyttig drill av en kapasitet som vi håper det sjelden blir bruk for.

Se mer om øvelsen her: www.scope2017.com

 

 

Øvelse,øvelse,øvelse Status kl.13


ØVELSE,ØVELSE,ØVELSE

Status kl.13:00 IUA Vestfold

Fra IUA Vestfold ble mobilisert i morges som følge av skipskollisjon utenfor Grenland i natt fram til nå har det vært stor aktivitet.

-Etter at vi fikk aksjonsordren fra Kystverket har vi hatt mannskaper i innsats flere steder i Larvik kommune, sier IUA leder Per Olav Pettersen.

– Ført sikret vi området rundt den ene havaristen NCA OIL som i natt ble slept til og ligger ved kai på Revet i Larvik. Vi har benyttet om lag 350 meter med lenser, og det er ikke ytterligere oljelekkasje ved havaristen. Til dette arbeidet benyttet vi IUAs egne lenser, og to båter med mannskap fra Vestfold Interkommunale brannvesen(VIB), sier IUA-lederen.

– Videre er nå mannskaper fra Larvik brannvesen, VIB og to båter med mannskap fra Larvik havnevesen, samt en båt fra Larvik brannvesen, i ferd med å sette lenser i to svært miljøsårbare områder ved Mølen, Larvik. Her vil det bli brukt flere hundre meter med lenser for å hindre oljeforurensningen å nå stranda, sier leder i IUA Vestfold Per Olav Pettersen.

Spesielt sårbart ved Mølen

– Stranda ved Ringodden er svært viktig å beskytte. Dette er et transittsted for svært mange trekkfugl, blant dem flere rødlistearter. Fuglene spiser av tanga og derfor må vi unngå at området forurenses av olje, sier Anders Sigurd Svalestad fra Fylkesmannens miljøvernavdeling som følger lensesettingen som pågår i området.

-Værvågen er det andre stedet som har prioritert foran andre områder. Sjøflatene her er viktig for dykkender og andre dykkende fuglearter, derfor settes det også en lense her. Ringodden og Værvågen er særlig prioritert, avslutter Sigurd Anders Svalestad.

IUA Vestfold har eller er i ferd med å avslutte de oppdrag de ble gitt av Kystverket i den statlige aksjonen som pågår.

– Situasjon følges nøye både av de statlige myndigheter og av IUA Vestfold. Kl.17 er det et nytt telefonmøte med Kystverkets aksjonsledelse hvor eventuelle nye oppdrag vil komme. Vi har topp motiverte mannskaper som har gjort stor innsats så langt, sier Per Olav Pettersen som leder IUA Vestfold.

Møte med kommunene

Leder i IUA Vestfold Per Olav Pettersen har invitert representanter for Vestfolds kommuner til et orienteringsmøte om den statlige aksjonen på Oseberg kulturhus i Tønsberg klokken 14:00 i dag. Til dette møtet er også andre myndigheter som politiet, Fylkesmannen i Vestfold, havnevesen, samt beredskapslederen ved Esso Slagentangen.

ØVELSE,ØVELSE,ØVELSE IUA MOBLISERT

ØVELSE, ØVELSE, ØVELSE IUA Vestfold mobilisert

Som følge av skipskollisjonen utenfor Grenland i Telemark i natt er det iverksatt en statlig aksjon av Kystverket, som igjen har mobilisert Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold.

Kollisjonen mellom de to fartøyene førte umiddelbart til et begrenset oljeutslipp. Det ene skipet, oljetankeren NCA OIL, er slept til havn i Larvik uten ytterligere lekkasjer fra skipet. Det er ikke meldt om oljepåslag i Vestfold. Vær og strømforholdene er slik at oljen med stor sannsynlighet når Telemarkskysten.

IUA Vestfold holdt det første stabsmøtet kl.07:30 i morges. I tillegg er disse varslet : Fylkesmannen i Vestfold, vakthavende brannsjef i Larvik/Sandefjord, Larvik havnevesen og Larvik kommune.

Kystverkets aksjonsleder har gitt IUA Vestfold følgende oppdrag:
Beskytte de svært miljøsårbare områdene ved Mølen, Larvik. Sikre oljetankeren NCA OIL som ligger ved kai i Larvik, samt rapportere eventuelle observasjoner til Kystverket.

 

_________

 

 

 

IUA Vestfold øver under SCOPE2017

Foran den nye IUA-bilen fra v. nestleder i IUA Einar Flogeland, beredskapskoordinator IUA Andrew Wright, Sigurd Anders Svalestad fra Fylkesmannen, beredskapsleder Jan Bader Esso Slagentangen, leder i IUA Per Olav Pettersen og Arve Stokkan brannsjef i Larvik.

Interkommunalt utvalgt mot akutt forurensing(IUA) Vestfold bidrar denne uken i den største olje- og kjemikalievernøvelsen i norsk historie. Økning i kjemikalieutslipp, tidligere alvorlige skipshendelser og økt trafikk gjør at Kystverket gjennomfører SCOPE 2017, – støttet av EU, og i samarbeid med en rekke land.

Scenariet er en skipskollisjon utenfor Telemarkskysten mellom to fartøy, det ene frakter kjemikalier, mens det andre frakter olje. Kollisjonen medfører oljeforurensning i sjøen, og utfordringer som må håndteres om bord i kjemikalietankeren.

Oljeforurensningen på sjøen truer i størst omfang Telemarkkysten, men oljen kan også nå svært miljøsårbare områder ved Mølen i Larvik. Her skal IUA Vestfold etter beste evne søke å hindre oljeforurensningen å nå disse.

-Vår oppgave blir å sette sikringslenser i to bukter. Dette arbeidet utføres av brannmannskaper fra Larvik brannvesen og Vestfold Interkommunale Brannvesen(VIB) støttet av to fartøy med mannskap fra havnevesenet i Larvik. Utstyret; lenser, tauverk, bøyer og dregger er fraktet fra IUA-lageret på Kopstad brannstasjon, Horten, sier nestleder Einar Flogeland i IUA Vestfold.

-Oljevernutstyret skipes ut fra havna i Helgeroa, og lensene settes i områdene Værvågen og Ringodden. Det er utarbeidet tiltakskort for en rekke områder i Vestfold, blant annet Mølen hvor vi nå skal øve, sier Einar Flogeland i IUA Vestfold, han legger til

– Etter hvert vil tiltakskort finnes for alle miljøsårbare områder i Vestfold. Tiltakskortene beskriver i detalj; utstyr, mannskapsbehov og ikke minst hva som skal vernes og hvor eventuelt oljen kan ledes til. Her er Fylkesmannens miljøvernavdeling sammen med kommunenes miljøkompetanse inne og sikrer kvaliteten.
Under SCOPE2017 øves også staben i IUA Vestfold under ledelse av Per Olav Pettersen, som til daglig er brannsjef i VIB.

Nytt kjøretøy i IUA-Vestfold

Denne høsten har IUA-Vestfold fått et nytt kjøretøy i beredskap. En lett lastebil med utstyr til å kunne gjøre innsats ved et uhell eller ulykke som omfatter kjemiske stoffer (C), biologiske agens (B), radioaktive stoffer (R), nukleært materiale (N) og eksplosiver (E) med høyt farepotensiale. Slike hendelser kan forårsake tap av liv og/eller skade på helse, miljø, materielle verdier og andre samfunnsinteresser. CBRNE-hendelser kan forekomme både ved utilsiktede hendelser (naturkatastrofer, ulykker m.m.) og tilsiktede uønskede hendelser (terror, sabotasje, væpnet konflikt og krig).

IUA-bilen skal i aksjon under SCOPE-2017, på Nato-kaia mellom Stathelle og Langesund i Telemark. Kjemikalietankeren som deltar i øvelsen skal taues til kai, der entrer brannmannskaper fra Telemark fartøyet og gjør innsats. Personene blir således eksponert for kjemisk forurensning og dermed er det behov for å rense disse. IUA-bilen er satt opp med et komplett system for å dekontaminere personer, både sivile og innsatsmannskaper, dette systemet skal benyttes onsdag under øvelsen.

Bilen er i beredskap døgnet rundt, året rundt, bemannet av VIB-mannskaper og stasjonert ved Tønsberg brannstasjon.

SCOPE 2017 er en omfattende øvelse som handler om håndtering av akutt forurensing med olje og/eller andre skadelige stoffer. Felles for disse stoffene er at de utgjør en alvorlig trussel for miljøet.

SCOPE 2017 skal føre til utvikling og forbedring av samarbeid og koordinering ved skipsulykker som involverer skadelig og forurensende last, både nasjonalt og internasjonalt. www.scope2017.com

Om IUA
Kommunene Holmestrand, Horten, Larvik, Nøtterøy, Re, Sandefjord, Tjøme og Tønsberg deltar i  IUA-Vestfold.  I utvalget sitter havnesjefene, brannsjefene, politi, fylkesberedskapssjefen, fylkesmannens miljøvernavdeling og representant fra beredskapspliktig industri. Utvalget er ansvarlig for driften av beredskapen og vil også lede aksjoner mot akutt forurensning innen regionen. Beredskapen finansieres av de deltagende kommuner med ett årlig beløp pr. innbygger, fastsatt av årsmøtet i IUA-Vestfold. Tønsberg kommune er vertskommune og Vestfold Interkommunale Brannvesen er sekretariat.