IUA Vestfold øver under SCOPE2017

Foran den nye IUA-bilen fra v. nestleder i IUA Einar Flogeland, beredskapskoordinator IUA Andrew Wright, Sigurd Anders Svalestad fra Fylkesmannen, beredskapsleder Jan Bader Esso Slagentangen, leder i IUA Per Olav Pettersen og Arve Stokkan brannsjef i Larvik.

Interkommunalt utvalgt mot akutt forurensing(IUA) Vestfold bidrar denne uken i den største olje- og kjemikalievernøvelsen i norsk historie. Økning i kjemikalieutslipp, tidligere alvorlige skipshendelser og økt trafikk gjør at Kystverket gjennomfører SCOPE 2017, – støttet av EU, og i samarbeid med en rekke land.

Scenariet er en skipskollisjon utenfor Telemarkskysten mellom to fartøy, det ene frakter kjemikalier, mens det andre frakter olje. Kollisjonen medfører oljeforurensning i sjøen, og utfordringer som må håndteres om bord i kjemikalietankeren.

Oljeforurensningen på sjøen truer i størst omfang Telemarkkysten, men oljen kan også nå svært miljøsårbare områder ved Mølen i Larvik. Her skal IUA Vestfold etter beste evne søke å hindre oljeforurensningen å nå disse.

-Vår oppgave blir å sette sikringslenser i to bukter. Dette arbeidet utføres av brannmannskaper fra Larvik brannvesen og Vestfold Interkommunale Brannvesen(VIB) støttet av to fartøy med mannskap fra havnevesenet i Larvik. Utstyret; lenser, tauverk, bøyer og dregger er fraktet fra IUA-lageret på Kopstad brannstasjon, Horten, sier nestleder Einar Flogeland i IUA Vestfold.

-Oljevernutstyret skipes ut fra havna i Helgeroa, og lensene settes i områdene Værvågen og Ringodden. Det er utarbeidet tiltakskort for en rekke områder i Vestfold, blant annet Mølen hvor vi nå skal øve, sier Einar Flogeland i IUA Vestfold, han legger til

– Etter hvert vil tiltakskort finnes for alle miljøsårbare områder i Vestfold. Tiltakskortene beskriver i detalj; utstyr, mannskapsbehov og ikke minst hva som skal vernes og hvor eventuelt oljen kan ledes til. Her er Fylkesmannens miljøvernavdeling sammen med kommunenes miljøkompetanse inne og sikrer kvaliteten.
Under SCOPE2017 øves også staben i IUA Vestfold under ledelse av Per Olav Pettersen, som til daglig er brannsjef i VIB.

Nytt kjøretøy i IUA-Vestfold

Denne høsten har IUA-Vestfold fått et nytt kjøretøy i beredskap. En lett lastebil med utstyr til å kunne gjøre innsats ved et uhell eller ulykke som omfatter kjemiske stoffer (C), biologiske agens (B), radioaktive stoffer (R), nukleært materiale (N) og eksplosiver (E) med høyt farepotensiale. Slike hendelser kan forårsake tap av liv og/eller skade på helse, miljø, materielle verdier og andre samfunnsinteresser. CBRNE-hendelser kan forekomme både ved utilsiktede hendelser (naturkatastrofer, ulykker m.m.) og tilsiktede uønskede hendelser (terror, sabotasje, væpnet konflikt og krig).

IUA-bilen skal i aksjon under SCOPE-2017, på Nato-kaia mellom Stathelle og Langesund i Telemark. Kjemikalietankeren som deltar i øvelsen skal taues til kai, der entrer brannmannskaper fra Telemark fartøyet og gjør innsats. Personene blir således eksponert for kjemisk forurensning og dermed er det behov for å rense disse. IUA-bilen er satt opp med et komplett system for å dekontaminere personer, både sivile og innsatsmannskaper, dette systemet skal benyttes onsdag under øvelsen.

Bilen er i beredskap døgnet rundt, året rundt, bemannet av VIB-mannskaper og stasjonert ved Tønsberg brannstasjon.

SCOPE 2017 er en omfattende øvelse som handler om håndtering av akutt forurensing med olje og/eller andre skadelige stoffer. Felles for disse stoffene er at de utgjør en alvorlig trussel for miljøet.

SCOPE 2017 skal føre til utvikling og forbedring av samarbeid og koordinering ved skipsulykker som involverer skadelig og forurensende last, både nasjonalt og internasjonalt. www.scope2017.com

Om IUA
Kommunene Holmestrand, Horten, Larvik, Nøtterøy, Re, Sandefjord, Tjøme og Tønsberg deltar i  IUA-Vestfold.  I utvalget sitter havnesjefene, brannsjefene, politi, fylkesberedskapssjefen, fylkesmannens miljøvernavdeling og representant fra beredskapspliktig industri. Utvalget er ansvarlig for driften av beredskapen og vil også lede aksjoner mot akutt forurensning innen regionen. Beredskapen finansieres av de deltagende kommuner med ett årlig beløp pr. innbygger, fastsatt av årsmøtet i IUA-Vestfold. Tønsberg kommune er vertskommune og Vestfold Interkommunale Brannvesen er sekretariat.