Månedlige arkiver: oktober 2021

INVITASJON: Fagdag CBRNE 27. oktober

Alle operative ledere i nødetatene og beslutningstakere med beredskapsoppgaver i Buskerud, Vestfold og Telemark inviteres til
Fagdag CBRNE onsdag 27. oktober 2021 kl.8.45 – 12.45

På fagdagen vil Politiet i Sør-Øst ved stabssjef Glenn Roden belyse:

«Politiet ivaretar ledelsen på skadested, men vil fremheve at samordning og samvirke er kritisk nødvendig ved CBRNE-hendelser. Nødetatene må raskt oppnå en felles situasjonsforståelse gjennom et innøvd handlingsmønster. CBRNE-prosedyren, som også er utviklet i et samvirkefellesskap, er nå godkjent av politimesteren i Sør-Øst. Det betyr ikke jobben er gjort. Det er nå det starter. Nå skal vi øve på å bruke prosedyren, bruke den i reelle hendelser og utvikle den videre».

Deltagelse på fagdagen vil gi deg gi kunnskap til å håndtere CBRNE-hendelser, inkludert strålekilder, utslipp av radioaktive stoffer og avfall. Det er svært få ulykker med ioniserende kilder, men det forventes at nødetatene er beredt. Fagdagen gjennomføres digitalt, som webinar. Deltagelse er gratis.

I tillegg til presentasjon av felles CBRNE-prosedyre for alle nødetatene i politidistriktet, vil en rekke svært kompetente foredragsholdere bidra:

Jan Helge Kaiser avdelingsdirektør atomsikkerhet og kildeforvaltning, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, innleder om atomberedskap nasjonalt og regionalt.

Jan Ruud fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark orienterer om atomberedskapsutvalget og mandatet, og hvordan de jobber for styrket samordning. 

Bente Konst medisinsk fysiker spesialist og strålevernskoordinator Sykehuset i Vestfold gir oss teoretisk kunnskap. Hva er radioaktivitet? 

Bjørnar Meland fra KIWA, et firma som daglig transporterer og bruker strålekilder trygt, presenterer sine tanker om: Hva kan og må skje om deres kjøretøy blir involvert i ulykke eller ved brann et sted KIWA utfører tjenester? 
Det er svært få uønskede hendelser i bransjen og høyt sikkerhetsnivå, men det uforutsette, fullstendig utenfor deres kontroll kan inntreffe. Da må nødetatene håndtere dette.

Representanter fra brann, helse og politiet legger fram regionale/lokale tiltakskort og prosedyrer. Utkast til tidslinje CBRNE, varslingsliste og råd, samt etablering av CBRNE- skadested blir presentert. I tillegg legges det fram en kartlegging av dagens ressurser i politidistriktet. 

Vårt mål er at alle skal ha litt «lavere skuldre» etter en strålende CBRNE-fagdag.

Påmelding til webinaret med navn, stilling og organisasjon sendes: 
iua@vibr.no innen 22.10.2021.

Del gjerne invitasjonen i egen organisasjon.

Programmet er utarbeidet av representanter fra Sivilforsvaret, de tre Interkommunale utvalgene mot akutt forurensning i Buskerud, Vestfold og Telemark, med økonomisk støtte fra DSA og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.