Fremhevet innlegg

IUA-Vestfold skal håndtere:

Akutt forurensning der hendelsen er for stor for forurenser, og/eller for omfattende for en kommune alene. Kystverket har beredskaps- og aksjonsplikt overfor større tilfeller av akutt forurensning som ikke er dekket av privat eller kommunal beredskap, som oljeutslipp fra skip og skipsvrak, eller ukjente kilder. Dersom ansvarlig forurenser ikke selv er i stand til å aksjonere, kan Kystverket om nødvendig overta aksjonsansvaret, og eventuelt mobilisere Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensning(IUA) Vestfold.
Kommunene Færder, Holmestrand, Horten, Larvik, Sandefjord og Tønsberg deltar i IUA-Vestfold. Areal 2225km2, 980 km. kystlinje og 1407 øyer.

CBRNE fagdag – for ledere, beslutningstakere og innsatsmannskaper i området Sør-Øst Politidistrikt.

Prosedyre og ressurser, radioaktivitet – status og veien videre i politidistriktet.

Alle presentasjoner ble tatt opp på video. Målsettingen er at ledere i nødetatene sikrer at denne informasjonen og opplæringen vedrørende CBRNE og radioaktivitet spres til alle innsatsmannskaper i nødetatene i Sør-Øst Politidistrikt. Arbeidsgruppen oppfordrer ledere å sikre at dette gjennomføres i egen etat så snart som mulig. 

På fagdagen 27.okotber deltok ledere i beredskapsetater og andre relevante beslutningstakere med beredskapsoppgaver i kommune, stat og virksomhet i Sør-Øst Politidistrikt i regi av de tre IUA’ene Telemark, Vestfold og Buskerud og med Statsforvalteren som teknisk arrangør. 

Under på denne siden (IUA Vestfold), ligger pdf av presentasjonene fra Fagdag CBRNE og opptak av de respektive finnes her: https://youtube.com/playlist?list=PLqOgtwfEMQXbW0Ne0f2vRg_cvrpN-mlat

01. Morten Meen Gallefos, leder av IUA Telemark og brannsjef i Grenland brann og redning IKS , ønsker velkommen til fagdagen i regi av Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensning i Telemark, Buskerud og Vestfold i samarbeid med Sivilforsvaret.

02. Jan Helge Kaiser, avdelingsdirektør atomsikkerhet og kildeforvaltning, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, innleder om atomberedskap nasjonalt og regionalt. I presentasjonen til Kaiser er det et innslag fra Dagsrevyen uten lyd, for å se innslaget med lyd bruk lenken: https://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen/198604/FNYH21001986/avspiller#t=25m26s

03. Jan W. Jensen Ruud fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark orienterer om atomberedskapsutvalget og mandatet, og hvordan de jobber for styrket samordning.

04. Bente Konst medisinsk fysiker spesialist og strålevernskoordinator ved Sykehuset i Vestfold, gir oss teoretisk kunnskap. Hva er radioaktivitet?

05. Bjørnar Meland, direktør inspeksjoner KIWA, et firma som daglig transporterer og bruker strålekilder trygt, presenterer sine tanker om: Hva kan og må skje om deres kjøretøy blir involvert i ulykke eller ved brann et sted KIWA utfører tjenester? 

06. Glenn Rhodén stabssjef Politiet i Sør-Øst:
«Politiet ivaretar ledelsen på skadested, men vil fremheve at samordning og samvirke er kritisk nødvendig ved CBRNE-hendelser. Nødetatene må raskt oppnå en felles situasjonsforståelse gjennom et innøvd handlingsmønster. CBRNE-prosedyren, som også er utviklet i et samvirkefellesskap, er nå godkjent av politimesteren i Sør-Øst. Det betyr ikke jobben er gjort. Det er nå det starter. Nå skal vi øve på å bruke prosedyren, bruke den i reelle hendelser og utvikle den videre».

07. CBRNE prosedyre – et utkast (Lokale og regionale tiltakskort/prosedyre). Tidslinje CBRNE. Varslingsliste og råd. Prinsippskisse etablering av CBRNE- skadested. Ved Tom Løfqvist, POD/Politiet i Sør-Øst, Torbjørn Lia, Ambulansesjef Vestfold, Prehospital klinikk og Einar Flogeland, IUA/Brannvesen Vestfold.

08A til D: CBRNE/radioaktivitet ressurser i Sør Øst Politidistrikt. Utrustning, kompetanse og felles ressurs register. Ved Tom Løfqvist POD/Politiet i Sør-Øst, Torbjørn Lia Prehospital klinikk Vestfold, Jan-Olaf KristoffersenIUA Telemark/Grenland Brann og redning IKS og Frank Gerl Telemark Sivilforsvarsdistrikt.

09. Per Olav Pettersen, brannsjef i Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS og leder IUA-Vestfold, oppsummerer fagdagen og signaliserer veien videre. 

Takk til foredragsholderne og beredskapsstaben hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark for all hjelp! 

Programmet ble utarbeidet av representanter fra Sivilforsvaret, de tre Interkommunale utvalgene mot akutt forurensning i Buskerud, Vestfold og Telemark, med økonomisk støtte fra DSA og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. 

Med vennlig hilsen oss som sto bak fagdagen: 
Jan-Olaf Kristoffersen, Henrik Trømborg, Frank Gerl, Einar Flogeland og Arnt E. Folvik.

INVITASJON: Fagdag CBRNE 27. oktober

Alle operative ledere i nødetatene og beslutningstakere med beredskapsoppgaver i Buskerud, Vestfold og Telemark inviteres til
Fagdag CBRNE onsdag 27. oktober 2021 kl.8.45 – 12.45

På fagdagen vil Politiet i Sør-Øst ved stabssjef Glenn Roden belyse:

«Politiet ivaretar ledelsen på skadested, men vil fremheve at samordning og samvirke er kritisk nødvendig ved CBRNE-hendelser. Nødetatene må raskt oppnå en felles situasjonsforståelse gjennom et innøvd handlingsmønster. CBRNE-prosedyren, som også er utviklet i et samvirkefellesskap, er nå godkjent av politimesteren i Sør-Øst. Det betyr ikke jobben er gjort. Det er nå det starter. Nå skal vi øve på å bruke prosedyren, bruke den i reelle hendelser og utvikle den videre».

Deltagelse på fagdagen vil gi deg gi kunnskap til å håndtere CBRNE-hendelser, inkludert strålekilder, utslipp av radioaktive stoffer og avfall. Det er svært få ulykker med ioniserende kilder, men det forventes at nødetatene er beredt. Fagdagen gjennomføres digitalt, som webinar. Deltagelse er gratis.

I tillegg til presentasjon av felles CBRNE-prosedyre for alle nødetatene i politidistriktet, vil en rekke svært kompetente foredragsholdere bidra:

Jan Helge Kaiser avdelingsdirektør atomsikkerhet og kildeforvaltning, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, innleder om atomberedskap nasjonalt og regionalt.

Jan Ruud fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark orienterer om atomberedskapsutvalget og mandatet, og hvordan de jobber for styrket samordning. 

Bente Konst medisinsk fysiker spesialist og strålevernskoordinator Sykehuset i Vestfold gir oss teoretisk kunnskap. Hva er radioaktivitet? 

Bjørnar Meland fra KIWA, et firma som daglig transporterer og bruker strålekilder trygt, presenterer sine tanker om: Hva kan og må skje om deres kjøretøy blir involvert i ulykke eller ved brann et sted KIWA utfører tjenester? 
Det er svært få uønskede hendelser i bransjen og høyt sikkerhetsnivå, men det uforutsette, fullstendig utenfor deres kontroll kan inntreffe. Da må nødetatene håndtere dette.

Representanter fra brann, helse og politiet legger fram regionale/lokale tiltakskort og prosedyrer. Utkast til tidslinje CBRNE, varslingsliste og råd, samt etablering av CBRNE- skadested blir presentert. I tillegg legges det fram en kartlegging av dagens ressurser i politidistriktet. 

Vårt mål er at alle skal ha litt «lavere skuldre» etter en strålende CBRNE-fagdag.

Påmelding til webinaret med navn, stilling og organisasjon sendes: 
iua@vibr.no innen 22.10.2021.

Del gjerne invitasjonen i egen organisasjon.

Programmet er utarbeidet av representanter fra Sivilforsvaret, de tre Interkommunale utvalgene mot akutt forurensning i Buskerud, Vestfold og Telemark, med økonomisk støtte fra DSA og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

Meld fra om du finner parafinvoks på stranda

Bitene av parafinvoks som er funnet på strender i vårt område varierer i størrelse.

Den første uka av november dukket det opp voller med en hvitaktig masse på strender i vårt område. Analyser av stoffet viser at det er parafinvoks, og er å anse som forurensning. 

– Først og fremst vil vi nå kartlegge omfanget i vårt område. Derfor oppfordrer vi publikum til å registrere funn på nettsiden; https://www.oslofjorden.org/hjelp-oss-a-registrere-paslag-av-parafinvoks/ , sier nestleder Einar Flogeland i Interkommunalt utvalg mot forurensning i Vestfold (IUA). 
-Basert på kartleggingen vil kommunene i IUA-Vestfold iverksette tiltak for å fjerne forurensingen der det er nødvendig. Dette arbeidet vil bli koordinert av IUA-Vestfold i dialog med Kystverket, sier Einar Flogeland.

Kommunene Holmestrand, Horten, Tønsberg, Færder, Sandefjord og Larvik deltar alle i IUA Vestfold, som skal håndtere akutt forurensning der hendelsen er for stor for forurenser, og/eller for omfattende for en kommune alene. IUA Vestfolds område har 980 km. kystlinje og 1407 øyer.

En rekke påslag

Det er funnet klumper av parafinvoks flere steder langs kysten; i Hvaler kommune, Fredrikstad kommune, Moss kommune, Færder kommune og Larvik kommune. I tillegg er det gjort funn etter svenskekysten. Forsvarets forskningsinstitutt har på vegne av Kystverket analysert prøver av klumpene og konkludert med at det er parafinvoks.

Ikke nødvendigvis ulovlig

Kystverket har slått fast at stoffet er å anse som forurensning når det er ført på land ved flo. 

Den konkrete kilden til forurensningen er ikke identifisert og det er uklart om forurensningen har vært ulovlig. Etter gjeldene internasjonal lovgivning er et slikt utslipp ikke ulovlig hvis det kommer fra et fartøy i internasjonalt farvann (tillatt fra fartøy utenfor 12 nautiske mil, og med en hastighet over 7 knop). Fra 1. januar 2021 vil derimot slike utslipp bli ulovlig internasjonalt. 

Ved påslagene av parafinvoks er det ingen ansvarlig forurenser som kan dekke kostnadene for en eventuell opprydding. Oppryddingstiltak er likevel viktig og Kystverket er i dialog med IUA og berørte kommuner om hvordan dette skal håndteres.

Gjør du funn, er vi takknemlig om du melder i fra:

Flomvernutstyr på plass i Vestfold og Telemark

Fylkesberedskapssjef Jan Helge Kaiser (t.v.) , nestleder i IUA Vestfold Einar Flogeland og nestleder i IUA Telemark Ove Stokkeland er strålende fornøyd med at fylket nå har spesialutstyr til å håndtere flom på plass.

I rekordfart er flomberedskapen i Vestfold og Telemark blitt styrket, takket være 4,5 millioner fra Kommunal og regionaldepartementet via Fylkesmannen til de to interkommunale utvalgene mot akutt forurensing (IUA) i Vestfold og Telemark. Torsdag ble alt det nyinnkjøpte utstyret demonstrert i Stavern, for representanter fra beredskapsetatene og kommunene. 

– Fram til i dag har vi ikke hatt spesialutstyr til å håndtere vannmasser som truer strukturer eller bygg i Vestfold og Telemark. Nå får vi fem identisk utstyrte kontainere strategisk plassert ved brannstasjoner i fylket, slik at vi raskt kan gjøre innsats ved vannledningsbrudd, styrtregn eller flom, sier nestleder i IUA Telemark og brannsjef i Skien Ove Stokkeland.

– I tillegg utstyres mange av brannbilene som dekker de 23 kommunene i Vestfold og Telemark en løsning for hurtig å kunne rulle ut en flombarriere hurtig i påkommende tilfeller, sier Ove Stokkeland videre.

Barrierene og pumpene som er innkjøpt kan også benyttes ved akutt forurensning og i noen grad ved skogbrann.

Unik organisering i Vestfold og Telemark
– Meg bekjent er dette første gang at i Norge at kommunene gjennom IUA får en felles beredskap mot flom og at det styres faglig av IUA. Jeg tror det kommer til å få overføringsverdi til andre beredskapsområder som kan være for krevende eller kostbart for én kommune, men som kan løses i felleskap regionalt, eksempelvis i IUA, sier en strålende fornøyd fylkesberedskapssjef Jan Helge Kaiser som torsdag var ute i felt for første gang siden begynnelsen av mars. 

– Jeg vil takke og berømme IUA Vestfold og IUA Telemark for at de kastet seg rundt da regjeringen bevilget 100 millioner til å styrke flomberedskapen i Norge. Heldigvis er flomfaren redusert i forhold til prognosene i vårt område, og på langt nær så dramatisk som i Finnmark og de utfordringene de står i der, avslutter fylkesberedskapssjefen hos Fylkesmannen i Vestfold og Telemark.

Hver av de fem kontainerne vil inneholde forskjellige typer barrierer og høykapasitetspumper til å lede vekk vann og flytte vann. Fire leverandører har på rekordtid levert produkter til en verdi av 4 millioner.

Midler til opplæring
– IUA har også fått 500 000 til opplæring. Når kontainerne med utstyr er på plass på Kopstad brannstasjon og Larvik brannstasjon i Vestfold, samt på brannstasjonene i Skien, Midt Telemark og Notodden i Telemark vil beredskapspersonell få opplæring i bruken av det nyttige utstyret vi har kjøpt på vegne av kommunene, sier nestleder i IUA Vestfold Einar Flogeland fra Vestfold interkommunale brannvesen.

Alle de fem kontainerne er mobile og kan med krokbil raskt flyttes dit flom truer i én eller flere av det 23 kommunene i fylket. 

Den kommunale forurensningsberedskapen er i hele landet samlet i regioner, Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning (IUA), med et vertsbrannvesen i hver region. IUA håndterer akutt forurensning der hendelsen er for stor for forurenser, og/eller for omfattende for en kommune alene. IUA finansieres av kommunene med en deltagerandel per innbygger.

Da flommateriell også kan benyttes ved akutt forurensing, er det fornuftig at kommunen etablerer en felles beredskap mot flom. Utstyret som er anskaffet kan brukes til flom, akutt forurensing og til en viss grad også ved skogbranner. Det er god investering når beredskapsmateriell får flerbrukskapasitet under IUA-paraplyen.


IUA Vestfold og IUA Telemark har kjøpt inn forskjellige typer spesialutstyr som skal lede vekk vann som truer strukturer eller verdier.
En av de innkjøpte løsningene kan enkelt rulles ut og skal plasseres på 24 brannbiler i fylket.
Hver kontainer vil også være utstyrt med robuste sugepumper med stor kapasitet til å flytte vann uten stopp om den skulle suge til seg mindre gjenstander i vannet.
IUA Vestfold og IUA Telemark har kjøpt inn forskjellige typer spesialutstyr som skal lede vekk vann som truer strukturer eller verdier.
 

Rydder plastpelleter

Langs den 980 kilometer lange kystlinjen i Vestfold ligger det plastpellet mange steder. Det er registret funn fra Horten til Larvik. Flere steder er ryddet, men mange gjenstår. Den statlige aksjonen med å rydde forurensningen kommer til å ta lang tid.

– Vi har ryddet på Karlsvika, Skallevold og Vallø i Tønsberg kommune. I Færder kommune har vi ryddet på Sandø og Skjellerøy. Det er også funn som må ryddes på Søndre Årøy samt på Bolærne i nasjonalparken, sier nestleder Einar Flogeland i IUA Vestfold.

Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning (IUA) Vestfold koordinerer oppryddingen.
– Etter befaring har vi spilt inn til Kystverket at det er formålstjenlig at frivillige rydder på Årøy og Bolærne. Oslofjorden Friluftsråd koordinerer frivillig innsats på vegne av ansvarlig forurenser etter prioriteringer fra Kystverket, sier Einar Flogeland.

I slutten av uka starter befaringer i Sandefjord kommune og Larvik kommune.
– Først og fremst sjekker vi funn rapportert inn fra publikum til Kystverket. Finner vi påslag av et visst omfang søker vi å ta det opp der og da. Vi har funnet fram til to egnede metoder for å ta opp de små plastkulene på 2-3 mm, sier Einar Flogeland.

Han forklarer at IUA benytter enten støvsuger eller løvsuger. Naturlig vis følger sand og tang med. Det er ganske enkelt å separere plastpellet og sand med bruk av sil, mens det er mer vrient å få skilt tang og de små plastkulene.
– Vi får ikke fjernet alt, publikum vil finne plastpellet i sommer. Enkelte steder har kulene gravd seg ned i sanda andre steder ligger de under tangvoller. De flyter, går inn og ut med flo og fjære. Men vi er takknemlig om publikum melder fra om de ser større ansamlinger, sier nestleder i IUA Vestfold Einar Flogeland. 

Registeringene av funn og hvor det er ryddet kan du se i kartløsningen som du finner her: https://beredskap.kystverket.no/plastpublic/transcarrier

Akutt forurensningen oppsto
23. februar, ca.13 tonn med plastpelleter endte på havet fra fartøyet Trans Carrier vest av Danmark. Pelleter er små plastkuler, på 2-3 millimeter, anslagvis utgjør 47600 pelleter en kilo.

Med havstrømmene
Plastpelletene er skylt i land på strender, i bukter og viker fra Svenskekysten til Tvedestrand og helt inn til Drøbak. Ansvarlig forurenser, rederiet Sea Trans og deres forsikringsselskap, bærer til slutt kostnadene for oppryddingen.

IUA Vestfold mobilisert
Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning (IUA) er satt til å koordinere oppryddingen i Vestfold. Kommunene Færder, Holmestrand, Horten, Larvik, Sandefjord og Tønsberg deltar i IUA.
Kystlinjen i IUA Vestfold er 980 km, inkludert 1407 øyer.

Meld fra om funn
Funn av de små plastkulene meldes Kystverket enten via publikumstelefonen 33 03 48 10 eller bruk nettløsningen, (drevet av Fredrikstad kommune):
 https://arcgis.fredrikstad.kommune.no/portal/apps/GeoForm/index.html?appid=775fa64b407043ac8ea2f0c2079eeb89
Publikumstelefonen er betjent 09-19 på hverdager og 11-16 helg/helligdager, nettløsningen er døgnåpen.

Du kan bidra
Først og fremst ved å melde funn. Dersom du har funnet små mengder og plukker det opp er det fint, men ring publikumstelefonen eller bruk nettløsningen. Da får Kystverket en oversikt over hvor og hvor mye som er plukket opp.

Registeringene av funn og hvor det er ryddet kan du se i kartløsningen som du finner her: https://beredskap.kystverket.no/plastpublic/transcarrier
 
Både støvsuger og løvsuger benyttes til å rydde plastpellet. Til venstre støvsuger nestleder IUA Vestfold Einar Flogeland mens strandrensningskoordinator Kenneth Olsen benytter løvsuger.
Plastpellet ligger enkelte steder i tangvollen langt opp på stranda. Nestleder IUA Vestfold Einar Flogeland(t.h.) og strandrensningskoordinator Kenneth Olsen.
2-3 millimeter plastbiter støvsuges opp, naturlig vis følger tang og sand med.
For å grovseparere pellet fra annet siles det.
Når det meste av tang og annet er silt vekk legges resten i vann. Pellet flyter og ny siling utføres av strandrensningskoordinator Kenneth Olsen.
Det er ikke mulig å få ut bare plastpellet.

Årsmøte IUA Vestfold 2020

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2020 I IUA VESTFOLD
Det innkalles herved til årsmøte i IUA Vestfold (Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensing)

Onsdag 27. mai 2020 kl 09:00 – 12:00.

Møtet arrangeres digitalt på Teams. Vi ber vi om påmelding til iua@vibr.no. De som melder seg på får en møteinnkalling med link til møtet i Teams.

Vedlagt følger sakskart og saksdokumenter.

Meld fra om plastpellets

Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing (IUA) i Vestfold er mobilisert til å koordinere oppryddingen på de stedene langs Vestfold-kysten hvor det er påslag av plastpellets. Kystverket leder det som nå er en statlig aksjon etter at anslagsvis 13 tonn med 2-3 millimeter store plastkuler endte på sjøen ved et uhell ombord i et skip utenfor Danmark i februar. 

Havstrømmen førte plastpellets mot vår kyst. Derfor har Kystverket pålagt kommunene å stille til rådighet utstyr og personell som inngår i kommunens beredskap etter forurensningsloven §§ 40-44. Det er gjort funn av plastkuler også i Vestfold, fra Horten i nord til Larvik i syd. I Larviksområdet er flere små viker ryddet for en tid tilbake av kommunale mannskaper i samarbeid med Oslofjordens friluftsråd.

Trenger publikums hjelp
– Kystverket koordinerer ressurser og innrapportering. Publikum som finner plastpellets bes melde i fra via en nettside driftet av Fredrikstad kommune. Vi er meget takknemlig om publikum tar bilder for å dokumentere og angir posisjon så nøyaktig som mulig ved funn, sier leder i IUA-Vestfold Per Olav Pettersen.

Funn meldes enten Kystverkets publikumstelefon 33 03 48 10 eller via nettløsningen her: https://arcgis.fredrikstad.kommune.no/portal/apps/GeoForm/index.html?appid=775fa64b407043ac8ea2f0c2079eeb89
Publikumstelefonen er betjent 09-19 på hverdager og 11-16 helg/helligdager, nettløsningen er døgnåpen.

– Du kan gjerne benytte mobiltelefon og ta bilder der og da, rett inn i skjemaet. På enkelte mobiltelefoner kommer også lokasjonen automatisk opp i skjemaet, sier IUA-leder Per Olav Pettersen.
– Etter varsel om funn av plastpellets via Kystverket vil IUA-Vestfold koordinere innsatsen med opprydding. Vi har pr. i dag ikke oversikt over omfanget av plastpellets i vårt område. Flere steder der det har vært observert funn, har plastkulene som flyter, blitt ført ut i havet igjen ved høyvann, sier IUA-leder Per Olav Pettersen.

Interkommunalt utvalg mot akuttforurensing Vestfold dekker kommunene Færder, Holmestrand, Horten, Larvik, Sandefjord og Tønsberg.

Les mer om den statlige opprydningsaksjonen her: https://www.kystverket.no/Nyheter/2020/april/kystverket-leder-arbeidet-med-opprydding-av-plastpellets/

Les mer om funn og registreringer her:
https://www.fredrikstad.kommune.no/aktuelt/utslipp-av-plastpellets-i-oslofjorden/

IUA-Vestfold håndterer akutt forurensning der hendelsen er for stor for forurenser, og/eller for omfattende for en kommune alene. Kystverket har beredskaps- og aksjonsplikt overfor større tilfeller av akutt forurensning som ikke er dekket av privat eller kommunal beredskap, som utslipp fra skip og skipsvrak, eller ukjente kilder. Dersom ansvarlig forurenser ikke selv er i stand til å aksjonere, kan Kystverket om nødvendig overta aksjonsansvaret, og eventuelt mobilisere Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensning (IUA) Vestfold. 

Årsmøte IUA VESTFOLD 2019

Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning er et samarbeid mellom kommunene i Vestfold som skal håndtere akutt forurensning, om hendelsen er for stor for forurenser, og/eller for omfattende for en kommune alene. Beredskapen finansieres ved at kommunene betaler 6,- kroner pr innbygger.

Torsdag var representanter for Fylkesmannen, kommunene, beredskapsetater, havnevesen og Esso Slagentangen samlet til årsmøte på Tønsberg brannstasjon, der både regnskapet for 2018 og budsjettet for 2019 ble enstemmig vedtatt.

På møtet ble det redegjort for hvordan beredskapen gjennom fjoråret er styrket, med innkjøp av radiacmåler, til måling av radioaktivitet, finansiert med midler fra Strålevernet etter søknad fra Fylkesmannnen i Vestfold og Telemark på vegne av IUA.

Videre er det innkjøpt ny mindre skimmer for opptak av forurensning, eksempelvis i småbåthavner, bekker og kummer. Videre er det kjøpt inn flere lenser, slik at IUA nå disponerer henholdsvis 450 meter og 600 meter av to forskjellige lenser.

Det er også gjort et omfattende arbeid med å utarbeide en Miljørisikoanalyse for Vestfold i samarbeid med eksterne konsulenter fra Norconsult. I tillegg er det laget tiltakskort for hvert enkelt av de mest miljøsårbare områdene av vestfoldkysten fra Larvik til Tønsberg. I løpet av året blir det utarbeidet tiltakskort for resten av kysten fra Tønsberg til Sande. Tiltakskortene skal bidra til mest mulig effektiv innsats ved en uønsket forurensningshendelse. De inneholder beskrivelse av hvor, hvordan og hvilke tiltak som skal utføres. IUA ser for seg at det også bør utarbeides tilsvarende for miljøsårbare områder på land og i vassdrag.

IUA Vestfold inngår i Oslofjordsamarbeidet, der IUAene fra Aust-Agder til Oslo og ned til svenskegrensen samarbeider. De har også vært pilot i arbeidet med utarbeidelsen av et felles resursregister i regi av BarentsWatch. Dette registeret benytter blant annet Hovedredningssentralen ved akutt forurensning.

– Det er gledelig å se at vi nå benytter dagens teknologi til å systematisere oversikten over gripbare ressurser. Dette har vært diskutert siden 1999, sa fylkesberedskapssjef Jan Helge Kaiser på årsmøte.

I det kommende året vil IUA søke å være en pådriver for at også kommunene utarbeider sin egen miljørisikoanalyse etter malen til IUA. Slik at analysene følger hverandre. Så skal IUA på bakgrunn av kartlagt risiko, utarbeide en analyse av beredskapen og revidere sitt beredskapsplanverk. Målet er at man da skal sørge for å ha riktig kompetanse og utstyr, og være rustet til å håndtere de hendelsene med akutt forurensing som kan forekomme. De største hendelsene med skipsforlis med påfølgende oljeutslipp er fortsatt et statlig ansvar, men hvor IUA skal bidra lokalt.

Lenke til dokumentene finner du her: Årsmøte 2019

Disse var tilstede på årsmøtet:

Jan Eide, Re kommune

Kjell Thu, Tønsberg kommune

Jan Olav Vagle, Larvik kommune

Øystein Mathisen, Sandefjord kommune

Gunnar Rougnø, Færder kommune

Per Olav Pettersen, Horten kommune, Holmestrand kommune,

Andre:

Trond Halvorsen Brun, Tønsberg havnevesen

Tom Kjær, Vestfold sivilforsvarsdistrikt

Jan Bader, Esso Slagenstangen

Jan Helge Kaiser, Fylkesberedskapssjef

Rolf Peder Lie, Kystverket

Karl Oscar Jørgensen, Sandefjord Havn

Einar Flogeland, nestleder IUA Vestfold

Hans-Otto Schjerven, beredskapsleder VIB

Arnt E. Folvik, informasjonsrådgiver VIB

Preben Aasgaard Eiken, økonomi/adm rådgiver VIB

Kristine Palm, jurist VIB

Dekontaminering under øvelse SCOPE

IUA-Vestfold har i dag onsdag vært i innsats under øvelsen SCOPE2017. Oppdraget ble utført på Natokaia mellom Langesund og Stathelle i Telemark.

Norgeshistoriens største olje og kjemikalievernøvelse startet i går, tirsdag. Scenariet var en skipskollisjon, hvor et skip lastet med kjemikalier var involvert og at det oppsto en ammoniakklekkasje. Dette skipet ble slept til kai. Brannmannskaper fra Telemark gjorde innsats om bord og disse ble forurenset av kjemikalier.

IUA-Vestfolds oppgave var å dekontaminere disse mannskapene. IUA-Vestfold har akkurat fått et nytt kjøretøy med et komplett system for rensing av personer. Dette ble benyttet i dag. Lærerikt og en nyttig drill av en kapasitet som vi håper det sjelden blir bruk for.

Se mer om øvelsen her: www.scope2017.com