Bokstavelig talt en strålende øvelse

En skadet person og en strandet kontainer merket med farlig gods og radioaktiv stråling var scenarioet mannskapene rykket ut til da IUA Vestfold øvet tirsdag.

– Vi har øvd med en reel kilde. Med god hjelp av Kiwa og Torbjørn Hovland var det plassert en strålekilde i containeren, iridium 192 som er en radioaktiv isotop. En person som hadde vært i kontakt med kontaineren var skadet, sier stabssjef Einar Flogeland i IUA Vestfold.


CBRNE-hendelse

Hele innsatsen fulgte den nasjonale prosedyren for CBRNE hendelse. Prosedyren regulerer ulykker og uhell/hendelser med kjemiske stoffer C, biologiske agens B, radioaktiv stråling R, kjernefysisk stråling N og brannfarlige/eksplosive kjemikalier E. Mannskapene foretok målinger og iverksatte livreddende innsats. Flyttet den skadde bort fra farlig område, med påfølgende dekontaminering (rens) av vedkommende med vann og såpe. Dette er standard prosedyre før den skadde blir tatt hånd om av helsepersonell, for å hindre spredning av farlig stoff. 

– IUA Vestfold er en ressurs på CBRNE og i dag fikk vi samvirket med 110, Sivilforsvaret i Vestfold og dronepiloter fra IUA Telemark for å håndtere radioaktiv stråling, sier stabssjef Einar Flogeland.

KRIGEN I UKRAINA HAR MEDFØRT ØKT BEHOV

Ulykker og hendelser som involverer CBRNE er heldigvis hendelser vi sjelden opplever. Derfor krever det at vi utvikler og vedlikeholder kompetanse til å håndtere slike hendelser når de en sjelden gang inntreffer. I 2016 ble ansatte på postterminalen på Borgeskogen eksponert for et hvitt pulver, og ansatte fikk symptomer som ble antatt kunne være biologiske smittestoffer. Håndteringen av denne hendelsen var en vekker for nødetatene i Vestfold.

– Siden den gang har vi jobbet målrettet for å styrke beredskapen for denne type hendelser. Investering i utstyr, bygging av kompetanse og utvikling av felles prosedyrer er gjennomført. I tillegg har krigen i Ukraina medført økt behov for å styrke beredskapen ved radioaktiv forurensing, sier Jan Helge Kaiser som torsdag 28. september overtar både som brannsjef i VIB og leder for IUA Vestfold. 

– Vestfold og Telemark har jobbet sammen om å utvikle beredskapen og vi har som mål om å videreutvikle samarbeidet slik at vi i sum har en optimal beredskap, også for hendelser vi opplever sjelden, slik som CBRNE-hendelser. Øvelsen i dag var et godt og viktig tiltak for å styrke samarbeidet og beredskapen, sier Jan Helge Kaiser.

IUA Vestfold, de seks kommunene Færder, Holmestrand, Horten, Larvik, Sandefjord og Tønsberg, har investert i en lastbil spesielt rigget for å håndtere CBRNE-hendelser. Videre er det anskaffet en rekke måleutstyr for å indentifisere farer, i samarbeid Statsforvalteren og Direktoratet for strålevern (DSA). 

DRONE MED MÅLEUTSTYR

IUA Vestfold har samarbeidsavtale om bruk dronene til IUA Telemark. De har piloter i beredskap døgnet rundt.

– For første gang er det benyttet drone påmontert måleutstyr til å avdekke en aktiv strålekilde. Måleutstyret ga utslag og livebildene nyttig oversikt for oss som ledet innsatsen, sier Andrew C. Wright som var innsatsleder brann under øvelsen.

SIVILFORSVARET 

I fredstid bidrar Sivilforsvaret med mannskaper og utstyr når nød- og beredskapsetatene trenger støtte ved større ulykker og naturkatastrofer. I dag fikk IUA god hjelp av Sivilforsvaret i Vestfold til å dekontaminere innsatspersonell, i tillegg sperret og merket Sivilforsvarets mannskaper av området, etter å selv ha foretatt målinger av strålingen for å fastslå hvor avgrensningen skulle være. 

PERSONDOSIMETRE

I henhold til norsk lovverk og internasjonale anbefalinger er arbeidsgiver pålagt å sørge for at ansatte som arbeider med ioniserende stråling får fastlagt sin personlige stråleeksponering.

Dette kan skje ved at arbeidstakerne bærer personlige måleinstrumenter, såkalte persondosimetre. Hensikten med doseovervåkningen er å kontrollere at den individuelle stråleeksponeringen holdes så lav som mulig og innenfor de gjeldende dosegrensene. IUA har persondosimeter til sine mannskaper. Innkjøpt med midler fra DSA og koordinert av Statsforvalteren.