Månedlige arkiver: januar 2017

Ekstraordinært årsmøte IUA Vestfold

Representanter fra de åtte kommunene var på det ekstraordinære årsmøtet i IUA Vestfold. I tillegg møtte også andre interessenter som fylkesberedskapssjefen, havnesjefene, brannsjefene og Sivilforsvaret.

De siste årene har IUA anskaffet seg stadig mer utstyr til bruk ved akuttforurensning og ulykker med farlige stoffer. For effektivt å transportere utstyret fram til skadestedet på tidskritiske hendelser på land vedtok det ekstraordinære årsmøtet enstemmig å anskaffe en lastebil med skappåbygg. Investeringsrammen er på 1,1 millioner pluss merverdiavgift, anskaffelsen finansieres ved bruk av fond.

Alle de åtte kommunene i Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensning(IUA) Vestfold var representert under det ekstraordinære årsmøtet 25-01-2017.

Lastebilen blir utrykningskjøretøy og godt utstyrt til å kunne stoppe eller begrense forurensing. Av innholdet kan det nevnes kjemikaliedrakter og annet utstyr for kjemikaliedykking, gassmåler og et komplett dekontamineringssystem for personer inkludert saneringsutstyr.

I Vestfold har det vært flere hendelser med såkalt hvitt pulver, alle har vist seg å være ufarlige. Samtidig dokumenterer hendelse behovet for god beredskap og håndtering. Daglig transporteres det store mengder farlig gods på veiene i fylket. Heldigvis oppstår det sjelden ulykker, men om så skjer skal IUA Vestfold være utstyrt og beredt til å gjøre innsats.

Tema er svært aktuelt . Regjeringen presenterte i fjor høst Strategi for beredskap mot hendelser med farlige stoffer og smittsomme sykdommer. Strategien omfatter kjemiske stoffer, biologiske agens, radioaktive stoffer, nukleært materiale og eksplosiver, såkalte CBRNE-midler.

Saksdokumentene finner du her: Ekstraordinært Årsmøte 2017