Månedlige arkiver: september 2023

ØVELSE akutt forurensning

Kystverket leder en stor nordisk oljevernøvelse i dag onsdag 27 september 2023. IUA Vestfold deltar til fulle på øvelsen med aktiv innsats ute i felt og stabsarbeid.

Leder Jan Helge Kaiser i IUA Vestfold på mobilseringsmøtet for den utvidede staben i forbindelse med dagens øvelse.

Interkommunalt utvalg mot forurensing (IUA) Vestfold informerer:

  • IUA Vestfold gjør nå nødvendige tiltak for å skjerme miljøsårbare områder om olje fra havaristen «MS Scalahogg» skulle drive mot vår skjærgård, sier Jan Helge Kaiser leder i IUA Vestfold.

IUA Vestfold ble onsdag morgen mobilisert av Kystverket. Natt til tirsdag grunnstøtte containerskipet «MS Scalahogg» ved Fugletangen i Hvalerskjærgården, på østsiden av Oslofjorden. Mannskapet ble reddet av redningshelikopter fra Rygge. Det er anslått at skipet hadde 2900 tonn bunkersolje i forskjellige tanker. Drivstoff lekker fra skipet og det er olje på sjøen. 

Kystverket leder den statlige aksjonen mot akutt forurensning og har flere store oljevernfartøy i innsats ute på fjorden. IUA Vestfold har satt utvidet stab på Quality Hotel Tønsberg. Statsforvalteren bidrar med miljøkompetanse i staben. Ledere fra havnevesenet i Larvik, Sandefjord og Horten og de seks kommunene Færder, Holmestrand, Horten, Larvik, Sandefjord og Tønsberg er også representert. I tillegg kommer fagpersoner fra Sandefjord brann og redning samt Vestfold interkommunale brannvesen.

  • Tre miljøsårbare områder i Færder kommune er prioritert. IUA skal hindre forurensningen å nå: Bolærne, Hvasser og Sandø.  IUA Vestfold har flyttet utstyr til et fremskutt depot på Hvasser, Færder. Vi får også bistand av Kystverkets innsatsstyrker på Bolærne og losen på Hvasser, sier Jan Helge Kaiser. 
  • I akuttfasen benytter IUA Vestfold brannmannskaper fra hele Vestfold og Skjærgårdstjenesten. Disse er kurset i vårt planverk og det utstyret vi benytter i form av lenser, mekanisk opptaksutstyr og redskap til å rense strender, avslutter IUA leder Jan Helge Kaiser.

Kystverket har fly på vingene som overvåker utbredelsen av olje i sjøen og innhenter drivbane beregninger og er i løpende kontakt med IUA Vestfold. 

IUA Vestfold vil fortløpende informere om utviklingen på www.iuavestfold.no og via VIBs kanaler på internett

OPPDATERING onsdag ettermiddag kl.13.40:

ØVELSE Oljepåslag på strand på Hvasser. 

IUA Vestfold har mannskaper i innsats i en strandteig ved Kruke på Hvasser. Og vi har satt en lense som skal demme inn olje som flyter i vannet ved sandstranda og bort til moloen på Hvasser, området er tydelig, avsperret sier skadestedsleder Kenneth Olsen i IUA Vestfold. 

Losbåten har seilt ut en såkalt BoomBag fra Kystverkets beredskapscontainer som står permanent på Hvasser. Lensen er spesielt utviklet med tanke på hurtig respons og minimal bruk av båter og personell.

  • Den er nå på plass i Nordhavna på Sandø, for å hindre at olje når et område med høy miljøverdi, sier Kenneth Olsen i IUA Vestfold.

Lenser benyttes både til å lede, samle og sperre olje som ellers vil flyte ukontrollert omkring. I forbindelse med strandrensing kan lenser brukes til å forhindre at forurensning som allerede har nådd land flyter ut igjen og skader nye områder. 

  • Den er nå på plass i Nordhavna på Sandø, for å hindre at olje når et område med høy miljøverdi, sier Kenneth Olsen i IUA Vestfold.

Lenser benyttes både til å lede, samle og sperre olje som ellers vil flyte ukontrollert omkring. I forbindelse med strandrensing kan lenser brukes til å forhindre at forurensning som allerede har nådd land flyter ut igjen og skader nye områder. 

Bokstavelig talt en strålende øvelse

En skadet person og en strandet kontainer merket med farlig gods og radioaktiv stråling var scenarioet mannskapene rykket ut til da IUA Vestfold øvet tirsdag.

– Vi har øvd med en reel kilde. Med god hjelp av Kiwa og Torbjørn Hovland var det plassert en strålekilde i containeren, iridium 192 som er en radioaktiv isotop. En person som hadde vært i kontakt med kontaineren var skadet, sier stabssjef Einar Flogeland i IUA Vestfold.


CBRNE-hendelse

Hele innsatsen fulgte den nasjonale prosedyren for CBRNE hendelse. Prosedyren regulerer ulykker og uhell/hendelser med kjemiske stoffer C, biologiske agens B, radioaktiv stråling R, kjernefysisk stråling N og brannfarlige/eksplosive kjemikalier E. Mannskapene foretok målinger og iverksatte livreddende innsats. Flyttet den skadde bort fra farlig område, med påfølgende dekontaminering (rens) av vedkommende med vann og såpe. Dette er standard prosedyre før den skadde blir tatt hånd om av helsepersonell, for å hindre spredning av farlig stoff. 

– IUA Vestfold er en ressurs på CBRNE og i dag fikk vi samvirket med 110, Sivilforsvaret i Vestfold og dronepiloter fra IUA Telemark for å håndtere radioaktiv stråling, sier stabssjef Einar Flogeland.

KRIGEN I UKRAINA HAR MEDFØRT ØKT BEHOV

Ulykker og hendelser som involverer CBRNE er heldigvis hendelser vi sjelden opplever. Derfor krever det at vi utvikler og vedlikeholder kompetanse til å håndtere slike hendelser når de en sjelden gang inntreffer. I 2016 ble ansatte på postterminalen på Borgeskogen eksponert for et hvitt pulver, og ansatte fikk symptomer som ble antatt kunne være biologiske smittestoffer. Håndteringen av denne hendelsen var en vekker for nødetatene i Vestfold.

– Siden den gang har vi jobbet målrettet for å styrke beredskapen for denne type hendelser. Investering i utstyr, bygging av kompetanse og utvikling av felles prosedyrer er gjennomført. I tillegg har krigen i Ukraina medført økt behov for å styrke beredskapen ved radioaktiv forurensing, sier Jan Helge Kaiser som torsdag 28. september overtar både som brannsjef i VIB og leder for IUA Vestfold. 

– Vestfold og Telemark har jobbet sammen om å utvikle beredskapen og vi har som mål om å videreutvikle samarbeidet slik at vi i sum har en optimal beredskap, også for hendelser vi opplever sjelden, slik som CBRNE-hendelser. Øvelsen i dag var et godt og viktig tiltak for å styrke samarbeidet og beredskapen, sier Jan Helge Kaiser.

IUA Vestfold, de seks kommunene Færder, Holmestrand, Horten, Larvik, Sandefjord og Tønsberg, har investert i en lastbil spesielt rigget for å håndtere CBRNE-hendelser. Videre er det anskaffet en rekke måleutstyr for å indentifisere farer, i samarbeid Statsforvalteren og Direktoratet for strålevern (DSA). 

DRONE MED MÅLEUTSTYR

IUA Vestfold har samarbeidsavtale om bruk dronene til IUA Telemark. De har piloter i beredskap døgnet rundt.

– For første gang er det benyttet drone påmontert måleutstyr til å avdekke en aktiv strålekilde. Måleutstyret ga utslag og livebildene nyttig oversikt for oss som ledet innsatsen, sier Andrew C. Wright som var innsatsleder brann under øvelsen.

SIVILFORSVARET 

I fredstid bidrar Sivilforsvaret med mannskaper og utstyr når nød- og beredskapsetatene trenger støtte ved større ulykker og naturkatastrofer. I dag fikk IUA god hjelp av Sivilforsvaret i Vestfold til å dekontaminere innsatspersonell, i tillegg sperret og merket Sivilforsvarets mannskaper av området, etter å selv ha foretatt målinger av strålingen for å fastslå hvor avgrensningen skulle være. 

PERSONDOSIMETRE

I henhold til norsk lovverk og internasjonale anbefalinger er arbeidsgiver pålagt å sørge for at ansatte som arbeider med ioniserende stråling får fastlagt sin personlige stråleeksponering.

Dette kan skje ved at arbeidstakerne bærer personlige måleinstrumenter, såkalte persondosimetre. Hensikten med doseovervåkningen er å kontrollere at den individuelle stråleeksponeringen holdes så lav som mulig og innenfor de gjeldende dosegrensene. IUA har persondosimeter til sine mannskaper. Innkjøpt med midler fra DSA og koordinert av Statsforvalteren.

IUA VESTFOLD VARSLER ØVELSE

IUA Vestfold ØVER tirsdag og onsdag denne uken. I dag mandag er det utplassert utstyr på Stensarmen, Tønsberg og på Hvasser, Færder. 

På Stensarmen er det satt ut en container og et telt. På Hvasser er det også et telt, og det er holdt av plass til en container på parkeringsplassen. Begge steder er dette avtalt med grunneiere.

Mer info følger når øvelsen er i gang tirsdag 26.september.

Hva er IUA?

Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning (IUA) Vestfold aksjonerer når hendelsen er for stor for forurenser, og/eller for omfattende for en kommune alene. 

Kystverket har beredskaps- og aksjonsplikt overfor større tilfeller av akutt forurensning som ikke er dekket av privat eller kommunal beredskap, som oljeutslipp fra skip og skipsvrak, eller ukjente kilder. 

I utgangspunktet skal den ansvarlige for forurensningen håndtere hendelsen. Dersom ansvarlig forurenser ikke selv er i stand til å aksjonere, kan Kystverket om nødvendig overta aksjonsansvaret, og eventuelt mobilisere IUA Vestfold lokalt. 

30 år 2 store aksjoner

Den regionale beredskapen IUA ble opprettet av myndighetene i 1993. På 30 år har IUA Vestfold vært mobilisert i to store statlige oljevernaksjoner, etter forlisene «Full City» (2009) og «Godafoss» 2011. I tillegg har IUA Vestfold håndtert aksjonene etter funn av store mengder plastpellets og parafinvoks i fjæra, den ene som statlig aksjon og i den andre IUA koordinator og støtte til kommuner med påslag av mengder med parafinvoks

Kommunene Færder, Holmestrand, Horten, Larvik, Sandefjord og Tønsberg samarbeider om den interkommunale beredskapen mot akutt forurensing i Vestfold.

IUA skal iverksette eller bistå kommunene med tiltak for å skjerme miljøet, særlig verdifulle og sårbare områder for oljepåslag eller annen akutt forurensning etter vår 980 km. lange kystlinje med 1407 øyer, eller alle andre steder på land. 

Den interkommunale beredskapen mot akutt forurensning (IUA) i Vestfold skal ivareta større hendelser med akutt forurensning av olje og kjemikalier til sjø, vassdrag, land og luft. Dette er hendelser som den enkelte kommunen ikke er dimensjonert for å håndtere alene, men som krever interkommunalt samarbeid. Den interkommunale beredskapen mot akutt forurensning i Norge består av 32 IUA. 

IUA Vestfold disponerer på vegne av medlemskommunene bl.a. lenser, oljeopptakere, båter, saneringsutstyr for sjø og land og egen CBRNE lastebil. Sistnevnte er utstyrt for kjemiske stoffer (C), biologiske agens (B), radioaktive stoffer (R), nukleært materiale (N) og eksplosiver (E). Den har kjemikaliedrakter og annet utstyr for kjemikaliedykking, gassmåler og et komplett dekontamineringssystem for personer inkludert saneringsutstyr, tetteutstyr, radiacmåler mm. 

Hvasser
Hvasser
Stensarmen, Tønsberg
Stensarmen, Tønsberg