Rydder plastpelleter

Langs den 980 kilometer lange kystlinjen i Vestfold ligger det plastpellet mange steder. Det er registret funn fra Horten til Larvik. Flere steder er ryddet, men mange gjenstår. Den statlige aksjonen med å rydde forurensningen kommer til å ta lang tid.

– Vi har ryddet på Karlsvika, Skallevold og Vallø i Tønsberg kommune. I Færder kommune har vi ryddet på Sandø og Skjellerøy. Det er også funn som må ryddes på Søndre Årøy samt på Bolærne i nasjonalparken, sier nestleder Einar Flogeland i IUA Vestfold.

Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning (IUA) Vestfold koordinerer oppryddingen.
– Etter befaring har vi spilt inn til Kystverket at det er formålstjenlig at frivillige rydder på Årøy og Bolærne. Oslofjorden Friluftsråd koordinerer frivillig innsats på vegne av ansvarlig forurenser etter prioriteringer fra Kystverket, sier Einar Flogeland.

I slutten av uka starter befaringer i Sandefjord kommune og Larvik kommune.
– Først og fremst sjekker vi funn rapportert inn fra publikum til Kystverket. Finner vi påslag av et visst omfang søker vi å ta det opp der og da. Vi har funnet fram til to egnede metoder for å ta opp de små plastkulene på 2-3 mm, sier Einar Flogeland.

Han forklarer at IUA benytter enten støvsuger eller løvsuger. Naturlig vis følger sand og tang med. Det er ganske enkelt å separere plastpellet og sand med bruk av sil, mens det er mer vrient å få skilt tang og de små plastkulene.
– Vi får ikke fjernet alt, publikum vil finne plastpellet i sommer. Enkelte steder har kulene gravd seg ned i sanda andre steder ligger de under tangvoller. De flyter, går inn og ut med flo og fjære. Men vi er takknemlig om publikum melder fra om de ser større ansamlinger, sier nestleder i IUA Vestfold Einar Flogeland. 

Registeringene av funn og hvor det er ryddet kan du se i kartløsningen som du finner her: https://beredskap.kystverket.no/plastpublic/transcarrier

Akutt forurensningen oppsto
23. februar, ca.13 tonn med plastpelleter endte på havet fra fartøyet Trans Carrier vest av Danmark. Pelleter er små plastkuler, på 2-3 millimeter, anslagvis utgjør 47600 pelleter en kilo.

Med havstrømmene
Plastpelletene er skylt i land på strender, i bukter og viker fra Svenskekysten til Tvedestrand og helt inn til Drøbak. Ansvarlig forurenser, rederiet Sea Trans og deres forsikringsselskap, bærer til slutt kostnadene for oppryddingen.

IUA Vestfold mobilisert
Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning (IUA) er satt til å koordinere oppryddingen i Vestfold. Kommunene Færder, Holmestrand, Horten, Larvik, Sandefjord og Tønsberg deltar i IUA.
Kystlinjen i IUA Vestfold er 980 km, inkludert 1407 øyer.

Meld fra om funn
Funn av de små plastkulene meldes Kystverket enten via publikumstelefonen 33 03 48 10 eller bruk nettløsningen, (drevet av Fredrikstad kommune):
 https://arcgis.fredrikstad.kommune.no/portal/apps/GeoForm/index.html?appid=775fa64b407043ac8ea2f0c2079eeb89
Publikumstelefonen er betjent 09-19 på hverdager og 11-16 helg/helligdager, nettløsningen er døgnåpen.

Du kan bidra
Først og fremst ved å melde funn. Dersom du har funnet små mengder og plukker det opp er det fint, men ring publikumstelefonen eller bruk nettløsningen. Da får Kystverket en oversikt over hvor og hvor mye som er plukket opp.

Registeringene av funn og hvor det er ryddet kan du se i kartløsningen som du finner her: https://beredskap.kystverket.no/plastpublic/transcarrier
 
Både støvsuger og løvsuger benyttes til å rydde plastpellet. Til venstre støvsuger nestleder IUA Vestfold Einar Flogeland mens strandrensningskoordinator Kenneth Olsen benytter løvsuger.
Plastpellet ligger enkelte steder i tangvollen langt opp på stranda. Nestleder IUA Vestfold Einar Flogeland(t.h.) og strandrensningskoordinator Kenneth Olsen.
2-3 millimeter plastbiter støvsuges opp, naturlig vis følger tang og sand med.
For å grovseparere pellet fra annet siles det.
Når det meste av tang og annet er silt vekk legges resten i vann. Pellet flyter og ny siling utføres av strandrensningskoordinator Kenneth Olsen.
Det er ikke mulig å få ut bare plastpellet.

Årsmøte IUA Vestfold 2020

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2020 I IUA VESTFOLD
Det innkalles herved til årsmøte i IUA Vestfold (Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensing)

Onsdag 27. mai 2020 kl 09:00 – 12:00.

Møtet arrangeres digitalt på Teams. Vi ber vi om påmelding til iua@vibr.no. De som melder seg på får en møteinnkalling med link til møtet i Teams.

Vedlagt følger sakskart og saksdokumenter.

Meld fra om plastpellets

Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing (IUA) i Vestfold er mobilisert til å koordinere oppryddingen på de stedene langs Vestfold-kysten hvor det er påslag av plastpellets. Kystverket leder det som nå er en statlig aksjon etter at anslagsvis 13 tonn med 2-3 millimeter store plastkuler endte på sjøen ved et uhell ombord i et skip utenfor Danmark i februar. 

Havstrømmen førte plastpellets mot vår kyst. Derfor har Kystverket pålagt kommunene å stille til rådighet utstyr og personell som inngår i kommunens beredskap etter forurensningsloven §§ 40-44. Det er gjort funn av plastkuler også i Vestfold, fra Horten i nord til Larvik i syd. I Larviksområdet er flere små viker ryddet for en tid tilbake av kommunale mannskaper i samarbeid med Oslofjordens friluftsråd.

Trenger publikums hjelp
– Kystverket koordinerer ressurser og innrapportering. Publikum som finner plastpellets bes melde i fra via en nettside driftet av Fredrikstad kommune. Vi er meget takknemlig om publikum tar bilder for å dokumentere og angir posisjon så nøyaktig som mulig ved funn, sier leder i IUA-Vestfold Per Olav Pettersen.

Funn meldes enten Kystverkets publikumstelefon 33 03 48 10 eller via nettløsningen her: https://arcgis.fredrikstad.kommune.no/portal/apps/GeoForm/index.html?appid=775fa64b407043ac8ea2f0c2079eeb89
Publikumstelefonen er betjent 09-19 på hverdager og 11-16 helg/helligdager, nettløsningen er døgnåpen.

– Du kan gjerne benytte mobiltelefon og ta bilder der og da, rett inn i skjemaet. På enkelte mobiltelefoner kommer også lokasjonen automatisk opp i skjemaet, sier IUA-leder Per Olav Pettersen.
– Etter varsel om funn av plastpellets via Kystverket vil IUA-Vestfold koordinere innsatsen med opprydding. Vi har pr. i dag ikke oversikt over omfanget av plastpellets i vårt område. Flere steder der det har vært observert funn, har plastkulene som flyter, blitt ført ut i havet igjen ved høyvann, sier IUA-leder Per Olav Pettersen.

Interkommunalt utvalg mot akuttforurensing Vestfold dekker kommunene Færder, Holmestrand, Horten, Larvik, Sandefjord og Tønsberg.

Les mer om den statlige opprydningsaksjonen her: https://www.kystverket.no/Nyheter/2020/april/kystverket-leder-arbeidet-med-opprydding-av-plastpellets/

Les mer om funn og registreringer her:
https://www.fredrikstad.kommune.no/aktuelt/utslipp-av-plastpellets-i-oslofjorden/

IUA-Vestfold håndterer akutt forurensning der hendelsen er for stor for forurenser, og/eller for omfattende for en kommune alene. Kystverket har beredskaps- og aksjonsplikt overfor større tilfeller av akutt forurensning som ikke er dekket av privat eller kommunal beredskap, som utslipp fra skip og skipsvrak, eller ukjente kilder. Dersom ansvarlig forurenser ikke selv er i stand til å aksjonere, kan Kystverket om nødvendig overta aksjonsansvaret, og eventuelt mobilisere Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensning (IUA) Vestfold. 

Årsmøte IUA VESTFOLD 2019

Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning er et samarbeid mellom kommunene i Vestfold som skal håndtere akutt forurensning, om hendelsen er for stor for forurenser, og/eller for omfattende for en kommune alene. Beredskapen finansieres ved at kommunene betaler 6,- kroner pr innbygger.

Torsdag var representanter for Fylkesmannen, kommunene, beredskapsetater, havnevesen og Esso Slagentangen samlet til årsmøte på Tønsberg brannstasjon, der både regnskapet for 2018 og budsjettet for 2019 ble enstemmig vedtatt.

På møtet ble det redegjort for hvordan beredskapen gjennom fjoråret er styrket, med innkjøp av radiacmåler, til måling av radioaktivitet, finansiert med midler fra Strålevernet etter søknad fra Fylkesmannnen i Vestfold og Telemark på vegne av IUA.

Videre er det innkjøpt ny mindre skimmer for opptak av forurensning, eksempelvis i småbåthavner, bekker og kummer. Videre er det kjøpt inn flere lenser, slik at IUA nå disponerer henholdsvis 450 meter og 600 meter av to forskjellige lenser.

Det er også gjort et omfattende arbeid med å utarbeide en Miljørisikoanalyse for Vestfold i samarbeid med eksterne konsulenter fra Norconsult. I tillegg er det laget tiltakskort for hvert enkelt av de mest miljøsårbare områdene av vestfoldkysten fra Larvik til Tønsberg. I løpet av året blir det utarbeidet tiltakskort for resten av kysten fra Tønsberg til Sande. Tiltakskortene skal bidra til mest mulig effektiv innsats ved en uønsket forurensningshendelse. De inneholder beskrivelse av hvor, hvordan og hvilke tiltak som skal utføres. IUA ser for seg at det også bør utarbeides tilsvarende for miljøsårbare områder på land og i vassdrag.

IUA Vestfold inngår i Oslofjordsamarbeidet, der IUAene fra Aust-Agder til Oslo og ned til svenskegrensen samarbeider. De har også vært pilot i arbeidet med utarbeidelsen av et felles resursregister i regi av BarentsWatch. Dette registeret benytter blant annet Hovedredningssentralen ved akutt forurensning.

– Det er gledelig å se at vi nå benytter dagens teknologi til å systematisere oversikten over gripbare ressurser. Dette har vært diskutert siden 1999, sa fylkesberedskapssjef Jan Helge Kaiser på årsmøte.

I det kommende året vil IUA søke å være en pådriver for at også kommunene utarbeider sin egen miljørisikoanalyse etter malen til IUA. Slik at analysene følger hverandre. Så skal IUA på bakgrunn av kartlagt risiko, utarbeide en analyse av beredskapen og revidere sitt beredskapsplanverk. Målet er at man da skal sørge for å ha riktig kompetanse og utstyr, og være rustet til å håndtere de hendelsene med akutt forurensing som kan forekomme. De største hendelsene med skipsforlis med påfølgende oljeutslipp er fortsatt et statlig ansvar, men hvor IUA skal bidra lokalt.

Lenke til dokumentene finner du her: Årsmøte 2019

Disse var tilstede på årsmøtet:

Jan Eide, Re kommune

Kjell Thu, Tønsberg kommune

Jan Olav Vagle, Larvik kommune

Øystein Mathisen, Sandefjord kommune

Gunnar Rougnø, Færder kommune

Per Olav Pettersen, Horten kommune, Holmestrand kommune,

Andre:

Trond Halvorsen Brun, Tønsberg havnevesen

Tom Kjær, Vestfold sivilforsvarsdistrikt

Jan Bader, Esso Slagenstangen

Jan Helge Kaiser, Fylkesberedskapssjef

Rolf Peder Lie, Kystverket

Karl Oscar Jørgensen, Sandefjord Havn

Einar Flogeland, nestleder IUA Vestfold

Hans-Otto Schjerven, beredskapsleder VIB

Arnt E. Folvik, informasjonsrådgiver VIB

Preben Aasgaard Eiken, økonomi/adm rådgiver VIB

Kristine Palm, jurist VIB

Dekontaminering under øvelse SCOPE

IUA-Vestfold har i dag onsdag vært i innsats under øvelsen SCOPE2017. Oppdraget ble utført på Natokaia mellom Langesund og Stathelle i Telemark.

Norgeshistoriens største olje og kjemikalievernøvelse startet i går, tirsdag. Scenariet var en skipskollisjon, hvor et skip lastet med kjemikalier var involvert og at det oppsto en ammoniakklekkasje. Dette skipet ble slept til kai. Brannmannskaper fra Telemark gjorde innsats om bord og disse ble forurenset av kjemikalier.

IUA-Vestfolds oppgave var å dekontaminere disse mannskapene. IUA-Vestfold har akkurat fått et nytt kjøretøy med et komplett system for rensing av personer. Dette ble benyttet i dag. Lærerikt og en nyttig drill av en kapasitet som vi håper det sjelden blir bruk for.

Se mer om øvelsen her: www.scope2017.com

 

 

Øvelse,øvelse,øvelse Status kl.13


ØVELSE,ØVELSE,ØVELSE

Status kl.13:00 IUA Vestfold

Fra IUA Vestfold ble mobilisert i morges som følge av skipskollisjon utenfor Grenland i natt fram til nå har det vært stor aktivitet.

-Etter at vi fikk aksjonsordren fra Kystverket har vi hatt mannskaper i innsats flere steder i Larvik kommune, sier IUA leder Per Olav Pettersen.

– Ført sikret vi området rundt den ene havaristen NCA OIL som i natt ble slept til og ligger ved kai på Revet i Larvik. Vi har benyttet om lag 350 meter med lenser, og det er ikke ytterligere oljelekkasje ved havaristen. Til dette arbeidet benyttet vi IUAs egne lenser, og to båter med mannskap fra Vestfold Interkommunale brannvesen(VIB), sier IUA-lederen.

– Videre er nå mannskaper fra Larvik brannvesen, VIB og to båter med mannskap fra Larvik havnevesen, samt en båt fra Larvik brannvesen, i ferd med å sette lenser i to svært miljøsårbare områder ved Mølen, Larvik. Her vil det bli brukt flere hundre meter med lenser for å hindre oljeforurensningen å nå stranda, sier leder i IUA Vestfold Per Olav Pettersen.

Spesielt sårbart ved Mølen

– Stranda ved Ringodden er svært viktig å beskytte. Dette er et transittsted for svært mange trekkfugl, blant dem flere rødlistearter. Fuglene spiser av tanga og derfor må vi unngå at området forurenses av olje, sier Anders Sigurd Svalestad fra Fylkesmannens miljøvernavdeling som følger lensesettingen som pågår i området.

-Værvågen er det andre stedet som har prioritert foran andre områder. Sjøflatene her er viktig for dykkender og andre dykkende fuglearter, derfor settes det også en lense her. Ringodden og Værvågen er særlig prioritert, avslutter Sigurd Anders Svalestad.

IUA Vestfold har eller er i ferd med å avslutte de oppdrag de ble gitt av Kystverket i den statlige aksjonen som pågår.

– Situasjon følges nøye både av de statlige myndigheter og av IUA Vestfold. Kl.17 er det et nytt telefonmøte med Kystverkets aksjonsledelse hvor eventuelle nye oppdrag vil komme. Vi har topp motiverte mannskaper som har gjort stor innsats så langt, sier Per Olav Pettersen som leder IUA Vestfold.

Møte med kommunene

Leder i IUA Vestfold Per Olav Pettersen har invitert representanter for Vestfolds kommuner til et orienteringsmøte om den statlige aksjonen på Oseberg kulturhus i Tønsberg klokken 14:00 i dag. Til dette møtet er også andre myndigheter som politiet, Fylkesmannen i Vestfold, havnevesen, samt beredskapslederen ved Esso Slagentangen.

ØVELSE,ØVELSE,ØVELSE IUA MOBLISERT

ØVELSE, ØVELSE, ØVELSE IUA Vestfold mobilisert

Som følge av skipskollisjonen utenfor Grenland i Telemark i natt er det iverksatt en statlig aksjon av Kystverket, som igjen har mobilisert Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold.

Kollisjonen mellom de to fartøyene førte umiddelbart til et begrenset oljeutslipp. Det ene skipet, oljetankeren NCA OIL, er slept til havn i Larvik uten ytterligere lekkasjer fra skipet. Det er ikke meldt om oljepåslag i Vestfold. Vær og strømforholdene er slik at oljen med stor sannsynlighet når Telemarkskysten.

IUA Vestfold holdt det første stabsmøtet kl.07:30 i morges. I tillegg er disse varslet : Fylkesmannen i Vestfold, vakthavende brannsjef i Larvik/Sandefjord, Larvik havnevesen og Larvik kommune.

Kystverkets aksjonsleder har gitt IUA Vestfold følgende oppdrag:
Beskytte de svært miljøsårbare områdene ved Mølen, Larvik. Sikre oljetankeren NCA OIL som ligger ved kai i Larvik, samt rapportere eventuelle observasjoner til Kystverket.

 

_________

 

 

 

IUA Vestfold øver under SCOPE2017

Foran den nye IUA-bilen fra v. nestleder i IUA Einar Flogeland, beredskapskoordinator IUA Andrew Wright, Sigurd Anders Svalestad fra Fylkesmannen, beredskapsleder Jan Bader Esso Slagentangen, leder i IUA Per Olav Pettersen og Arve Stokkan brannsjef i Larvik.

Interkommunalt utvalgt mot akutt forurensing(IUA) Vestfold bidrar denne uken i den største olje- og kjemikalievernøvelsen i norsk historie. Økning i kjemikalieutslipp, tidligere alvorlige skipshendelser og økt trafikk gjør at Kystverket gjennomfører SCOPE 2017, – støttet av EU, og i samarbeid med en rekke land.

Scenariet er en skipskollisjon utenfor Telemarkskysten mellom to fartøy, det ene frakter kjemikalier, mens det andre frakter olje. Kollisjonen medfører oljeforurensning i sjøen, og utfordringer som må håndteres om bord i kjemikalietankeren.

Oljeforurensningen på sjøen truer i størst omfang Telemarkkysten, men oljen kan også nå svært miljøsårbare områder ved Mølen i Larvik. Her skal IUA Vestfold etter beste evne søke å hindre oljeforurensningen å nå disse.

-Vår oppgave blir å sette sikringslenser i to bukter. Dette arbeidet utføres av brannmannskaper fra Larvik brannvesen og Vestfold Interkommunale Brannvesen(VIB) støttet av to fartøy med mannskap fra havnevesenet i Larvik. Utstyret; lenser, tauverk, bøyer og dregger er fraktet fra IUA-lageret på Kopstad brannstasjon, Horten, sier nestleder Einar Flogeland i IUA Vestfold.

-Oljevernutstyret skipes ut fra havna i Helgeroa, og lensene settes i områdene Værvågen og Ringodden. Det er utarbeidet tiltakskort for en rekke områder i Vestfold, blant annet Mølen hvor vi nå skal øve, sier Einar Flogeland i IUA Vestfold, han legger til

– Etter hvert vil tiltakskort finnes for alle miljøsårbare områder i Vestfold. Tiltakskortene beskriver i detalj; utstyr, mannskapsbehov og ikke minst hva som skal vernes og hvor eventuelt oljen kan ledes til. Her er Fylkesmannens miljøvernavdeling sammen med kommunenes miljøkompetanse inne og sikrer kvaliteten.
Under SCOPE2017 øves også staben i IUA Vestfold under ledelse av Per Olav Pettersen, som til daglig er brannsjef i VIB.

Nytt kjøretøy i IUA-Vestfold

Denne høsten har IUA-Vestfold fått et nytt kjøretøy i beredskap. En lett lastebil med utstyr til å kunne gjøre innsats ved et uhell eller ulykke som omfatter kjemiske stoffer (C), biologiske agens (B), radioaktive stoffer (R), nukleært materiale (N) og eksplosiver (E) med høyt farepotensiale. Slike hendelser kan forårsake tap av liv og/eller skade på helse, miljø, materielle verdier og andre samfunnsinteresser. CBRNE-hendelser kan forekomme både ved utilsiktede hendelser (naturkatastrofer, ulykker m.m.) og tilsiktede uønskede hendelser (terror, sabotasje, væpnet konflikt og krig).

IUA-bilen skal i aksjon under SCOPE-2017, på Nato-kaia mellom Stathelle og Langesund i Telemark. Kjemikalietankeren som deltar i øvelsen skal taues til kai, der entrer brannmannskaper fra Telemark fartøyet og gjør innsats. Personene blir således eksponert for kjemisk forurensning og dermed er det behov for å rense disse. IUA-bilen er satt opp med et komplett system for å dekontaminere personer, både sivile og innsatsmannskaper, dette systemet skal benyttes onsdag under øvelsen.

Bilen er i beredskap døgnet rundt, året rundt, bemannet av VIB-mannskaper og stasjonert ved Tønsberg brannstasjon.

SCOPE 2017 er en omfattende øvelse som handler om håndtering av akutt forurensing med olje og/eller andre skadelige stoffer. Felles for disse stoffene er at de utgjør en alvorlig trussel for miljøet.

SCOPE 2017 skal føre til utvikling og forbedring av samarbeid og koordinering ved skipsulykker som involverer skadelig og forurensende last, både nasjonalt og internasjonalt. www.scope2017.com

Om IUA
Kommunene Holmestrand, Horten, Larvik, Nøtterøy, Re, Sandefjord, Tjøme og Tønsberg deltar i  IUA-Vestfold.  I utvalget sitter havnesjefene, brannsjefene, politi, fylkesberedskapssjefen, fylkesmannens miljøvernavdeling og representant fra beredskapspliktig industri. Utvalget er ansvarlig for driften av beredskapen og vil også lede aksjoner mot akutt forurensning innen regionen. Beredskapen finansieres av de deltagende kommuner med ett årlig beløp pr. innbygger, fastsatt av årsmøtet i IUA-Vestfold. Tønsberg kommune er vertskommune og Vestfold Interkommunale Brannvesen er sekretariat.

 

Ekstraordinært årsmøte IUA Vestfold

Representanter fra de åtte kommunene var på det ekstraordinære årsmøtet i IUA Vestfold. I tillegg møtte også andre interessenter som fylkesberedskapssjefen, havnesjefene, brannsjefene og Sivilforsvaret.

De siste årene har IUA anskaffet seg stadig mer utstyr til bruk ved akuttforurensning og ulykker med farlige stoffer. For effektivt å transportere utstyret fram til skadestedet på tidskritiske hendelser på land vedtok det ekstraordinære årsmøtet enstemmig å anskaffe en lastebil med skappåbygg. Investeringsrammen er på 1,1 millioner pluss merverdiavgift, anskaffelsen finansieres ved bruk av fond.

Alle de åtte kommunene i Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensning(IUA) Vestfold var representert under det ekstraordinære årsmøtet 25-01-2017.

Lastebilen blir utrykningskjøretøy og godt utstyrt til å kunne stoppe eller begrense forurensing. Av innholdet kan det nevnes kjemikaliedrakter og annet utstyr for kjemikaliedykking, gassmåler og et komplett dekontamineringssystem for personer inkludert saneringsutstyr.

I Vestfold har det vært flere hendelser med såkalt hvitt pulver, alle har vist seg å være ufarlige. Samtidig dokumenterer hendelse behovet for god beredskap og håndtering. Daglig transporteres det store mengder farlig gods på veiene i fylket. Heldigvis oppstår det sjelden ulykker, men om så skjer skal IUA Vestfold være utstyrt og beredt til å gjøre innsats.

Tema er svært aktuelt . Regjeringen presenterte i fjor høst Strategi for beredskap mot hendelser med farlige stoffer og smittsomme sykdommer. Strategien omfatter kjemiske stoffer, biologiske agens, radioaktive stoffer, nukleært materiale og eksplosiver, såkalte CBRNE-midler.

Saksdokumentene finner du her: Ekstraordinært Årsmøte 2017