Økt kunnskap og mer utstyr mot oljeforurensning

For å styrke håndteringsevnen har Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing (IUA) Vestfold satset på kursing, for å øke kompetansen til mannskapene ved en påkrevd aksjon.

– Jeg er svært godt fornøyd med det løftet IUA Vestfold har fått de siste årene. Forlisene til Full City og Godafoss, som medførte akutt oljeforurensning i Vestfold, ga oss utfordringer som vi da løste. Erfaringene gjorde at vi innså behovet for øket kompetanse og kapasitet i IUA Vestfold, sier nestleder Einar Flogeland.

Samtidig har Kystverket og IUA anskaffet mer og bedre utstyr som øker kapasiteten. Målet er raskt å kunne redusere skadene ved en uønsket hendelse. IUA Vestfold finansieres av ti kommuner, Larvik, Sandefjord, Stokke, Andebu, Tjøme, Nøtterøy, Tønsberg, Horten, Re og Holmestrand, som bidro med 6,- kroner pr. innbygger i 2014. Beløpet fastsettes av årsmøtet i IUA-Vestfold.

174 kurs er gjennomført, noe personell har gjennomført flere av kursene, alt etter hvilken lederfunksjon de vil ha ved en aksjon. Som fra å kunne lede en håndfull mannskaper i en teig i fjæra, eller å ha skadestedsledelsen i et større geografisk område, til å ha nok kunnskap til å kunne lede en stor aksjon i hele Vestfold. Kursene har hatt deltagere fra kommunene, havnevesen, skjærgårdstjenestene og fylkets brannvesen.

Våren 2014 ble det siste kurset for teigledere avsluttet i Stavern. Da hadde 17 deltagere vært igjennom fire dager med teori, opplæring på utstyr samt praktiske øvelser på sjøen og i strandsonen. Slik at de kan veilede andre mannskaper til best mulig innsats ved akutt forurensning. Deltagerne i forrige uke kom fra Larvik – og Tønsberg havnevesen, og fra Larvik – , Sandefjord –  og Vestfold interkommunale brannvesen.

– Både engasjementet og velvilligheten til de involverte organisasjonene viser at de ser viktigheten av at vi er best mulig forberedte på hendelser som kan skade Vestfolds natur. Og at samhandlingen mellom for eksempel havnevesenets, skjærgårdtjenestens og brannvesenets båter fungerer optimalt når kunnskapen, teknikken og målet er klart for alle mannskapene, avslutter Einar Flogeland nestleder i IUA Vestfold.

I 2013 ble IUA Vestfold, som det første i landet, godkjent av Kystverket som lærested for kurset ”Teigleder ved kyst og på strand”.