Månedlige arkiver: november 2021

CBRNE fagdag – for ledere, beslutningstakere og innsatsmannskaper i området Sør-Øst Politidistrikt.

Prosedyre og ressurser, radioaktivitet – status og veien videre i politidistriktet.

Alle presentasjoner ble tatt opp på video. Målsettingen er at ledere i nødetatene sikrer at denne informasjonen og opplæringen vedrørende CBRNE og radioaktivitet spres til alle innsatsmannskaper i nødetatene i Sør-Øst Politidistrikt. Arbeidsgruppen oppfordrer ledere å sikre at dette gjennomføres i egen etat så snart som mulig. 

På fagdagen 27.okotber deltok ledere i beredskapsetater og andre relevante beslutningstakere med beredskapsoppgaver i kommune, stat og virksomhet i Sør-Øst Politidistrikt i regi av de tre IUA’ene Telemark, Vestfold og Buskerud og med Statsforvalteren som teknisk arrangør. 

Under på denne siden (IUA Vestfold), ligger pdf av presentasjonene fra Fagdag CBRNE og opptak av de respektive finnes her: https://youtube.com/playlist?list=PLqOgtwfEMQXbW0Ne0f2vRg_cvrpN-mlat

01. Morten Meen Gallefos, leder av IUA Telemark og brannsjef i Grenland brann og redning IKS , ønsker velkommen til fagdagen i regi av Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensning i Telemark, Buskerud og Vestfold i samarbeid med Sivilforsvaret.

02. Jan Helge Kaiser, avdelingsdirektør atomsikkerhet og kildeforvaltning, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, innleder om atomberedskap nasjonalt og regionalt. I presentasjonen til Kaiser er det et innslag fra Dagsrevyen uten lyd, for å se innslaget med lyd bruk lenken: https://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen/198604/FNYH21001986/avspiller#t=25m26s

03. Jan W. Jensen Ruud fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark orienterer om atomberedskapsutvalget og mandatet, og hvordan de jobber for styrket samordning.

04. Bente Konst medisinsk fysiker spesialist og strålevernskoordinator ved Sykehuset i Vestfold, gir oss teoretisk kunnskap. Hva er radioaktivitet?

05. Bjørnar Meland, direktør inspeksjoner KIWA, et firma som daglig transporterer og bruker strålekilder trygt, presenterer sine tanker om: Hva kan og må skje om deres kjøretøy blir involvert i ulykke eller ved brann et sted KIWA utfører tjenester? 

06. Glenn Rhodén stabssjef Politiet i Sør-Øst:
«Politiet ivaretar ledelsen på skadested, men vil fremheve at samordning og samvirke er kritisk nødvendig ved CBRNE-hendelser. Nødetatene må raskt oppnå en felles situasjonsforståelse gjennom et innøvd handlingsmønster. CBRNE-prosedyren, som også er utviklet i et samvirkefellesskap, er nå godkjent av politimesteren i Sør-Øst. Det betyr ikke jobben er gjort. Det er nå det starter. Nå skal vi øve på å bruke prosedyren, bruke den i reelle hendelser og utvikle den videre».

07. CBRNE prosedyre – et utkast (Lokale og regionale tiltakskort/prosedyre). Tidslinje CBRNE. Varslingsliste og råd. Prinsippskisse etablering av CBRNE- skadested. Ved Tom Løfqvist, POD/Politiet i Sør-Øst, Torbjørn Lia, Ambulansesjef Vestfold, Prehospital klinikk og Einar Flogeland, IUA/Brannvesen Vestfold.

08A til D: CBRNE/radioaktivitet ressurser i Sør Øst Politidistrikt. Utrustning, kompetanse og felles ressurs register. Ved Tom Løfqvist POD/Politiet i Sør-Øst, Torbjørn Lia Prehospital klinikk Vestfold, Jan-Olaf KristoffersenIUA Telemark/Grenland Brann og redning IKS og Frank Gerl Telemark Sivilforsvarsdistrikt.

09. Per Olav Pettersen, brannsjef i Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS og leder IUA-Vestfold, oppsummerer fagdagen og signaliserer veien videre. 

Takk til foredragsholderne og beredskapsstaben hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark for all hjelp! 

Programmet ble utarbeidet av representanter fra Sivilforsvaret, de tre Interkommunale utvalgene mot akutt forurensning i Buskerud, Vestfold og Telemark, med økonomisk støtte fra DSA og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. 

Med vennlig hilsen oss som sto bak fagdagen: 
Jan-Olaf Kristoffersen, Henrik Trømborg, Frank Gerl, Einar Flogeland og Arnt E. Folvik.