Årsmøte IUA VESTFOLD 2019

Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning er et samarbeid mellom kommunene i Vestfold som skal håndtere akutt forurensning, om hendelsen er for stor for forurenser, og/eller for omfattende for en kommune alene. Beredskapen finansieres ved at kommunene betaler 6,- kroner pr innbygger.

Torsdag var representanter for Fylkesmannen, kommunene, beredskapsetater, havnevesen og Esso Slagentangen samlet til årsmøte på Tønsberg brannstasjon, der både regnskapet for 2018 og budsjettet for 2019 ble enstemmig vedtatt.

På møtet ble det redegjort for hvordan beredskapen gjennom fjoråret er styrket, med innkjøp av radiacmåler, til måling av radioaktivitet, finansiert med midler fra Strålevernet etter søknad fra Fylkesmannnen i Vestfold og Telemark på vegne av IUA.

Videre er det innkjøpt ny mindre skimmer for opptak av forurensning, eksempelvis i småbåthavner, bekker og kummer. Videre er det kjøpt inn flere lenser, slik at IUA nå disponerer henholdsvis 450 meter og 600 meter av to forskjellige lenser.

Det er også gjort et omfattende arbeid med å utarbeide en Miljørisikoanalyse for Vestfold i samarbeid med eksterne konsulenter fra Norconsult. I tillegg er det laget tiltakskort for hvert enkelt av de mest miljøsårbare områdene av vestfoldkysten fra Larvik til Tønsberg. I løpet av året blir det utarbeidet tiltakskort for resten av kysten fra Tønsberg til Sande. Tiltakskortene skal bidra til mest mulig effektiv innsats ved en uønsket forurensningshendelse. De inneholder beskrivelse av hvor, hvordan og hvilke tiltak som skal utføres. IUA ser for seg at det også bør utarbeides tilsvarende for miljøsårbare områder på land og i vassdrag.

IUA Vestfold inngår i Oslofjordsamarbeidet, der IUAene fra Aust-Agder til Oslo og ned til svenskegrensen samarbeider. De har også vært pilot i arbeidet med utarbeidelsen av et felles resursregister i regi av BarentsWatch. Dette registeret benytter blant annet Hovedredningssentralen ved akutt forurensning.

– Det er gledelig å se at vi nå benytter dagens teknologi til å systematisere oversikten over gripbare ressurser. Dette har vært diskutert siden 1999, sa fylkesberedskapssjef Jan Helge Kaiser på årsmøte.

I det kommende året vil IUA søke å være en pådriver for at også kommunene utarbeider sin egen miljørisikoanalyse etter malen til IUA. Slik at analysene følger hverandre. Så skal IUA på bakgrunn av kartlagt risiko, utarbeide en analyse av beredskapen og revidere sitt beredskapsplanverk. Målet er at man da skal sørge for å ha riktig kompetanse og utstyr, og være rustet til å håndtere de hendelsene med akutt forurensing som kan forekomme. De største hendelsene med skipsforlis med påfølgende oljeutslipp er fortsatt et statlig ansvar, men hvor IUA skal bidra lokalt.

Lenke til dokumentene finner du her: Årsmøte 2019

Disse var tilstede på årsmøtet:

Jan Eide, Re kommune

Kjell Thu, Tønsberg kommune

Jan Olav Vagle, Larvik kommune

Øystein Mathisen, Sandefjord kommune

Gunnar Rougnø, Færder kommune

Per Olav Pettersen, Horten kommune, Holmestrand kommune,

Andre:

Trond Halvorsen Brun, Tønsberg havnevesen

Tom Kjær, Vestfold sivilforsvarsdistrikt

Jan Bader, Esso Slagenstangen

Jan Helge Kaiser, Fylkesberedskapssjef

Rolf Peder Lie, Kystverket

Karl Oscar Jørgensen, Sandefjord Havn

Einar Flogeland, nestleder IUA Vestfold

Hans-Otto Schjerven, beredskapsleder VIB

Arnt E. Folvik, informasjonsrådgiver VIB

Preben Aasgaard Eiken, økonomi/adm rådgiver VIB

Kristine Palm, jurist VIB

Dekontaminering under øvelse SCOPE

IUA-Vestfold har i dag onsdag vært i innsats under øvelsen SCOPE2017. Oppdraget ble utført på Natokaia mellom Langesund og Stathelle i Telemark.

Norgeshistoriens største olje og kjemikalievernøvelse startet i går, tirsdag. Scenariet var en skipskollisjon, hvor et skip lastet med kjemikalier var involvert og at det oppsto en ammoniakklekkasje. Dette skipet ble slept til kai. Brannmannskaper fra Telemark gjorde innsats om bord og disse ble forurenset av kjemikalier.

IUA-Vestfolds oppgave var å dekontaminere disse mannskapene. IUA-Vestfold har akkurat fått et nytt kjøretøy med et komplett system for rensing av personer. Dette ble benyttet i dag. Lærerikt og en nyttig drill av en kapasitet som vi håper det sjelden blir bruk for.

Se mer om øvelsen her: www.scope2017.com

 

 

Øvelse,øvelse,øvelse Status kl.13


ØVELSE,ØVELSE,ØVELSE

Status kl.13:00 IUA Vestfold

Fra IUA Vestfold ble mobilisert i morges som følge av skipskollisjon utenfor Grenland i natt fram til nå har det vært stor aktivitet.

-Etter at vi fikk aksjonsordren fra Kystverket har vi hatt mannskaper i innsats flere steder i Larvik kommune, sier IUA leder Per Olav Pettersen.

– Ført sikret vi området rundt den ene havaristen NCA OIL som i natt ble slept til og ligger ved kai på Revet i Larvik. Vi har benyttet om lag 350 meter med lenser, og det er ikke ytterligere oljelekkasje ved havaristen. Til dette arbeidet benyttet vi IUAs egne lenser, og to båter med mannskap fra Vestfold Interkommunale brannvesen(VIB), sier IUA-lederen.

– Videre er nå mannskaper fra Larvik brannvesen, VIB og to båter med mannskap fra Larvik havnevesen, samt en båt fra Larvik brannvesen, i ferd med å sette lenser i to svært miljøsårbare områder ved Mølen, Larvik. Her vil det bli brukt flere hundre meter med lenser for å hindre oljeforurensningen å nå stranda, sier leder i IUA Vestfold Per Olav Pettersen.

Spesielt sårbart ved Mølen

– Stranda ved Ringodden er svært viktig å beskytte. Dette er et transittsted for svært mange trekkfugl, blant dem flere rødlistearter. Fuglene spiser av tanga og derfor må vi unngå at området forurenses av olje, sier Anders Sigurd Svalestad fra Fylkesmannens miljøvernavdeling som følger lensesettingen som pågår i området.

-Værvågen er det andre stedet som har prioritert foran andre områder. Sjøflatene her er viktig for dykkender og andre dykkende fuglearter, derfor settes det også en lense her. Ringodden og Værvågen er særlig prioritert, avslutter Sigurd Anders Svalestad.

IUA Vestfold har eller er i ferd med å avslutte de oppdrag de ble gitt av Kystverket i den statlige aksjonen som pågår.

– Situasjon følges nøye både av de statlige myndigheter og av IUA Vestfold. Kl.17 er det et nytt telefonmøte med Kystverkets aksjonsledelse hvor eventuelle nye oppdrag vil komme. Vi har topp motiverte mannskaper som har gjort stor innsats så langt, sier Per Olav Pettersen som leder IUA Vestfold.

Møte med kommunene

Leder i IUA Vestfold Per Olav Pettersen har invitert representanter for Vestfolds kommuner til et orienteringsmøte om den statlige aksjonen på Oseberg kulturhus i Tønsberg klokken 14:00 i dag. Til dette møtet er også andre myndigheter som politiet, Fylkesmannen i Vestfold, havnevesen, samt beredskapslederen ved Esso Slagentangen.

ØVELSE,ØVELSE,ØVELSE IUA MOBLISERT

ØVELSE, ØVELSE, ØVELSE IUA Vestfold mobilisert

Som følge av skipskollisjonen utenfor Grenland i Telemark i natt er det iverksatt en statlig aksjon av Kystverket, som igjen har mobilisert Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold.

Kollisjonen mellom de to fartøyene førte umiddelbart til et begrenset oljeutslipp. Det ene skipet, oljetankeren NCA OIL, er slept til havn i Larvik uten ytterligere lekkasjer fra skipet. Det er ikke meldt om oljepåslag i Vestfold. Vær og strømforholdene er slik at oljen med stor sannsynlighet når Telemarkskysten.

IUA Vestfold holdt det første stabsmøtet kl.07:30 i morges. I tillegg er disse varslet : Fylkesmannen i Vestfold, vakthavende brannsjef i Larvik/Sandefjord, Larvik havnevesen og Larvik kommune.

Kystverkets aksjonsleder har gitt IUA Vestfold følgende oppdrag:
Beskytte de svært miljøsårbare områdene ved Mølen, Larvik. Sikre oljetankeren NCA OIL som ligger ved kai i Larvik, samt rapportere eventuelle observasjoner til Kystverket.

 

_________

 

 

 

IUA Vestfold øver under SCOPE2017

Foran den nye IUA-bilen fra v. nestleder i IUA Einar Flogeland, beredskapskoordinator IUA Andrew Wright, Sigurd Anders Svalestad fra Fylkesmannen, beredskapsleder Jan Bader Esso Slagentangen, leder i IUA Per Olav Pettersen og Arve Stokkan brannsjef i Larvik.

Interkommunalt utvalgt mot akutt forurensing(IUA) Vestfold bidrar denne uken i den største olje- og kjemikalievernøvelsen i norsk historie. Økning i kjemikalieutslipp, tidligere alvorlige skipshendelser og økt trafikk gjør at Kystverket gjennomfører SCOPE 2017, – støttet av EU, og i samarbeid med en rekke land.

Scenariet er en skipskollisjon utenfor Telemarkskysten mellom to fartøy, det ene frakter kjemikalier, mens det andre frakter olje. Kollisjonen medfører oljeforurensning i sjøen, og utfordringer som må håndteres om bord i kjemikalietankeren.

Oljeforurensningen på sjøen truer i størst omfang Telemarkkysten, men oljen kan også nå svært miljøsårbare områder ved Mølen i Larvik. Her skal IUA Vestfold etter beste evne søke å hindre oljeforurensningen å nå disse.

-Vår oppgave blir å sette sikringslenser i to bukter. Dette arbeidet utføres av brannmannskaper fra Larvik brannvesen og Vestfold Interkommunale Brannvesen(VIB) støttet av to fartøy med mannskap fra havnevesenet i Larvik. Utstyret; lenser, tauverk, bøyer og dregger er fraktet fra IUA-lageret på Kopstad brannstasjon, Horten, sier nestleder Einar Flogeland i IUA Vestfold.

-Oljevernutstyret skipes ut fra havna i Helgeroa, og lensene settes i områdene Værvågen og Ringodden. Det er utarbeidet tiltakskort for en rekke områder i Vestfold, blant annet Mølen hvor vi nå skal øve, sier Einar Flogeland i IUA Vestfold, han legger til

– Etter hvert vil tiltakskort finnes for alle miljøsårbare områder i Vestfold. Tiltakskortene beskriver i detalj; utstyr, mannskapsbehov og ikke minst hva som skal vernes og hvor eventuelt oljen kan ledes til. Her er Fylkesmannens miljøvernavdeling sammen med kommunenes miljøkompetanse inne og sikrer kvaliteten.
Under SCOPE2017 øves også staben i IUA Vestfold under ledelse av Per Olav Pettersen, som til daglig er brannsjef i VIB.

Nytt kjøretøy i IUA-Vestfold

Denne høsten har IUA-Vestfold fått et nytt kjøretøy i beredskap. En lett lastebil med utstyr til å kunne gjøre innsats ved et uhell eller ulykke som omfatter kjemiske stoffer (C), biologiske agens (B), radioaktive stoffer (R), nukleært materiale (N) og eksplosiver (E) med høyt farepotensiale. Slike hendelser kan forårsake tap av liv og/eller skade på helse, miljø, materielle verdier og andre samfunnsinteresser. CBRNE-hendelser kan forekomme både ved utilsiktede hendelser (naturkatastrofer, ulykker m.m.) og tilsiktede uønskede hendelser (terror, sabotasje, væpnet konflikt og krig).

IUA-bilen skal i aksjon under SCOPE-2017, på Nato-kaia mellom Stathelle og Langesund i Telemark. Kjemikalietankeren som deltar i øvelsen skal taues til kai, der entrer brannmannskaper fra Telemark fartøyet og gjør innsats. Personene blir således eksponert for kjemisk forurensning og dermed er det behov for å rense disse. IUA-bilen er satt opp med et komplett system for å dekontaminere personer, både sivile og innsatsmannskaper, dette systemet skal benyttes onsdag under øvelsen.

Bilen er i beredskap døgnet rundt, året rundt, bemannet av VIB-mannskaper og stasjonert ved Tønsberg brannstasjon.

SCOPE 2017 er en omfattende øvelse som handler om håndtering av akutt forurensing med olje og/eller andre skadelige stoffer. Felles for disse stoffene er at de utgjør en alvorlig trussel for miljøet.

SCOPE 2017 skal føre til utvikling og forbedring av samarbeid og koordinering ved skipsulykker som involverer skadelig og forurensende last, både nasjonalt og internasjonalt. www.scope2017.com

Om IUA
Kommunene Holmestrand, Horten, Larvik, Nøtterøy, Re, Sandefjord, Tjøme og Tønsberg deltar i  IUA-Vestfold.  I utvalget sitter havnesjefene, brannsjefene, politi, fylkesberedskapssjefen, fylkesmannens miljøvernavdeling og representant fra beredskapspliktig industri. Utvalget er ansvarlig for driften av beredskapen og vil også lede aksjoner mot akutt forurensning innen regionen. Beredskapen finansieres av de deltagende kommuner med ett årlig beløp pr. innbygger, fastsatt av årsmøtet i IUA-Vestfold. Tønsberg kommune er vertskommune og Vestfold Interkommunale Brannvesen er sekretariat.

 

Ekstraordinært årsmøte IUA Vestfold

Representanter fra de åtte kommunene var på det ekstraordinære årsmøtet i IUA Vestfold. I tillegg møtte også andre interessenter som fylkesberedskapssjefen, havnesjefene, brannsjefene og Sivilforsvaret.

De siste årene har IUA anskaffet seg stadig mer utstyr til bruk ved akuttforurensning og ulykker med farlige stoffer. For effektivt å transportere utstyret fram til skadestedet på tidskritiske hendelser på land vedtok det ekstraordinære årsmøtet enstemmig å anskaffe en lastebil med skappåbygg. Investeringsrammen er på 1,1 millioner pluss merverdiavgift, anskaffelsen finansieres ved bruk av fond.

Alle de åtte kommunene i Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensning(IUA) Vestfold var representert under det ekstraordinære årsmøtet 25-01-2017.

Lastebilen blir utrykningskjøretøy og godt utstyrt til å kunne stoppe eller begrense forurensing. Av innholdet kan det nevnes kjemikaliedrakter og annet utstyr for kjemikaliedykking, gassmåler og et komplett dekontamineringssystem for personer inkludert saneringsutstyr.

I Vestfold har det vært flere hendelser med såkalt hvitt pulver, alle har vist seg å være ufarlige. Samtidig dokumenterer hendelse behovet for god beredskap og håndtering. Daglig transporteres det store mengder farlig gods på veiene i fylket. Heldigvis oppstår det sjelden ulykker, men om så skjer skal IUA Vestfold være utstyrt og beredt til å gjøre innsats.

Tema er svært aktuelt . Regjeringen presenterte i fjor høst Strategi for beredskap mot hendelser med farlige stoffer og smittsomme sykdommer. Strategien omfatter kjemiske stoffer, biologiske agens, radioaktive stoffer, nukleært materiale og eksplosiver, såkalte CBRNE-midler.

Saksdokumentene finner du her: Ekstraordinært Årsmøte 2017

Øvelse på Esso Slagentangen

esso 01

I dag har IUA Vestfold, med mannskaper fra Larvik brannvesen, Sandefjord brannvesen og Vestfold Interkommunale Brannvesen øvd sammen med de ansatte på Esso Slagentangen.
Ved den simulerte hendelsen som innebar akuttforurensning samarbeidet Esso’s egne og IUA Vestfold mannskapene på tvers om strandrensing av to områder. En nyttig erfaring.

Som et ekstra stressmoment var også et vaktlag med brannmannskaper fra VIB involvert i en øvelse i øvelsen, et trafikkuhell med personskade inne på området. Her samarbeidet våre mannskaper med personell i saniteten ved raffineriet. I tillegg deltok , helikopter og fartøyer blant annet fra Kystverket i øvelsen.
Personell fra IUA Vestfold har deltatt i planleggingen av øvelsen og i dag i stabsarbeidet.

 

Beredskapsdagen 2016

beredskap 1

Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning(IUA) Vestfold var blant en rekke utstillere på Beredskapsdagen på Høgskolen i Sørøst-Norge campus Bakkenteigen. Det er Fylkesmannen i Vestfold, NHO Vestfold, Kystverket og høyskolen som sto for arrangementet 21/4.

En rekke interessante foredrag om samfunnssikkerhet og beredskap nasjonalt, internasjonalt og lokalt sto på programmet. En større bolk handlet om maritim beredskap. – Der IUA og kystkommunene er ryggraden, sa beredskapdirektør Johan Marius Ly i Kystverket i sitt foredrag.
Formålet med konferansen er å styrke samarbeidet mellom offentlig sektor, næringsliv, utdanning og forskning i regionen.
Under følger et resyme av foredragene skrevet av arrangørene.

Krevende år for DSB-direktør
Direktør i Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB), Cecilie Daae, gir et godt perspektiv på hvordan konsekvenser av hendelser berører en kommune:
– Det skjer kanskje ikke i en kommune, men det rammer kommunene, sier Daae når hun peker på hvilke hendelser som har inntruffet etter hennes tiltreden som direktør for DSB etter 1. september 2015. Holdingen om at alt skjer i en kommune, må sees i et noe nyansert perspektiv for hendelser som for eksempel pandemi.
Dermed kommer hun inn på krevende situasjoner som har oppstått som følge av ekstremvær, ras og flyktningkrise.
– Vi hadde ingen formening om at flyktningkrisen skulle bli noe vi sto midt i. Det siste året har forsterket DSB og Sivilforsvarets rolle, sier Daae.
Med blikk på dokumentene ”Nasjonalt risikobilde” og ”Samfunnets kritiske funksjoner”, uthevet hun at vi kan bli bedre på systemer og rutiner for informasjonsdeling.
– Gjennom øvelser og hendelser har vi blant annet avdekket at vi må styrke kunnskapen om samarbeidsaktørenes planverk, sier Daae.

Eksplosiv cocktail
Dr. Tomas Ries kommer fra Forsvarshøskolan i Stockholm med sitt budskap «Sikkerhetspolitisk utvikling, globalt og regionalt». Han gir et godt bilde av kompleksiteten og de ulike faktorene som påvirker vår hverdag, evne til å reagere, omstille oss og få god grunnberedskap. Dersom du var skremt over verdensbildet før Beredskapsdagen 2016, advarte han om at det kunne bli verre etter hans kunnskapsdeling.
– Det er flere tegn på at utviklingen internasjonalt peker i helt feil retning, sier han før han kommer inn på Europas situasjon, som han ser er preget av strukturelle økonomiske problemer.
– Europa henger ikke med i den nye globale økonomien. Med nedgang økonomisk, en delvis, med trykk på delvis, mislykket innvandring og revolusjonære bevegelser får du en eksplosiv cocktail, sier Ries. For å planlegge for det ukjente må nasjoner og organisasjoner har evne til hurtig endring og tilpasning, en betydelig vilje til å redusere etablerte standarder og ikke minst fortsette å styrke grunnberedskapen. Effektivisering er beredskapens verste fiende, avslutter han.

Samvirke framfor samrøre
Samvirke ved kriser – det svakeste leddet? Spørsmålet stilles av professor Eric Carlstrøm ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN). Felles målbilde og samvirke mener Carlstrøm er sentralt, og forteller hvordan fagspråk i organisasjoner kan bli til hinder for samarbeid.
– Det ligger en risiko i begrepsulikheter, sier han.
Han ser at Norge har kommet lenger enn vårt naboland Sverige ved håndtering av hendelser.
– Norge har blitt bedre enn Sverige etter 2011, og legger til at vi er mer hierarkiske og mindre demokratiske i oppbygningen av kriseberedskapen vår.
– Grunnprinsippet for krisearbeid er samvirke. Vi må bli flinkere til å snakke sammen i offentlig forvaltning. Vi må ha et bevisst forhold til samvirke, sier professoren – slik at det ikke blir til samrøre.

Mindre til stede lokalt – men for folk flest
Visepolitimester Rita Kilvær pekte på at alle har et ansvar for å få det beste ut av synergiene rundt den nye politireformen, med nye distrikter. Brann og redning har mye større tilstedeværelse i et lokalsamfunn enn hva politiet noen gang vil få.
– Det er viktig at å vite om vår mulighet til tilgjengelighet sammenliknet med andre beredskapsaktører. Vi blir mer spesialisert, mer for folk flest. Her har vi også prioritert vold mot barn, framfor vinningskriminalitet, sier Kilvær – men legger til hvordan det nå jobbes nytt og teknologisk slik at også sistnevnte kategori kriminalitet blir ivaretatt.
Ønsker samarbeid, innsyn, åpenhet – og konkurranse
Administrerende direktør Trygve Egenes i H.Henriksen AS fortalte friskt om utfordringene næringslivet møter med det offentlige som krevende kunder.
Han gir eksempler på god utvikling og innovasjonsprosesser med både forsvaret og Kystverket som referanser og eksempler.
– Det offentlige er en kraftfull og sterk aktør, når det vil. Vi opplever en frykt for samarbeid, samtidig som at kvaliteten øker når vi jobber godt sammen. Jeg mener det styrker og sikrer god konkurranse. For vi ønsker både samarbeid, innsyn, åpenhet og konkurranse, sier Egenes.

Privat sikkerhetsbransje er også en beredskapsaktør
Administrerende direktør i Securitas, Martin Holmen, understreket i et innlegg hvilken betydning privat sikkerhetsbransje har i den norske beredskapen.
– Mitt motiv for å delta på Beredskapsdagen her er å få frem fakta om privat sikkerhetsbransje, og vise vår rolle i samfunnets beredskap og beredskapsplanverk, sier Holmen.
Morgan Sæbø, som er avdelingsleder for Nokas i Vestfold og Telemark, sier at det er viktig å knytte kontakter før en krise oppstår. Han har også vært i programkomiteen for dagen.
– For oss er det viktig å være her også for å få en bedre forståelse av hvordan det offentlige tenker, sier Sæbø.
Fylkesmann Erling Lae kommenterer også sikkerhetsbransjen som en del av sin oppsummering av dagen:
– Jeg merket meg spesielt innlegget fra direktøren i Securitas. Vaktselskapene representerer en av de større beredskapsressursene vi har i samfunnet. Da må de også tas med i beredskapsplanleggingen. De er der i dag og de er der når det skjer. Beredskap handler også om å utnytte samfunnets samlede ressurser på en god måte. Vi må ta med sikkerhetsbransjen når vi lager beredskapsplaner og når vi øver.
Lae tilføyde:
– Dette er andre året vi arrangerende Beredskapsdagen. Da er det en tendens. Tre ganger er en tradisjon så vi kommer tilbake også neste år!

Oljestemning:
Klondike i nord – vil «stå han av» i vest
Viktigheten av kontinuerlig arbeid med oljevernberedskap ble tydeliggjort av Kystverkets Beredskapsdirektør Johan Marius Ly og administrerende direktør Leif Kvamme i Nofo (Norsk oljevernforening for operatørselskap) i deres innlegg på Beredskapsdagen 2016.
Ly viste hvordan Kystverket er en pådriver og en kompetansevirksomhet hva angår utvikling innenfor sitt område, slik at deltakerne kunne se overføringsverdien til annen type beredskap.
Beredskapsdirektøren ga et klart trafikkbilde for Oslofjorden, der fergetrafikk, cruise- og lasteskip bruker farleden i skjønn forening med fritidsbåtene. Det gir utfordringer med verneområder og sårbart miljø. Videre fikk begge gitt eksempler på hvordan det offentlige, akademia og det private næringslivet sammen kan utvikle den beste oljevernberedskapen.
Samspillet mellom offentlige og private beredskapsressurser, overvåking og kontinuerlige utvikling og forbedring av utstyr, er avgjørende for god beredskap mot akutt forurensning.
Gjennom det felles prosjektet Oljevern 2015, pågår det nå teknologiutvikling og innovasjon i 19 ulike prosjekter. (les om dem i linkene her)
NOFO-direktøren kunne gi en fersk stemningsrapport fra oljeområdene i landet:
– På sørvest-landet snakkes det om vi skal «stå han av», mens i Barents-regionen, der jeg var i går, er det Klondike-stemning, sier Kvamme.
Han fortalte også at Norge er det eneste landet som årlig får testet nytt utstyr gjennom ekte oljeutslipp. Det skjer etter tillatelse fra Miljødirekoratet, og er en verdifull test av beredskapsmateriellet til den dagen en reell utslilppshendelse oppstår. Verifikasjonstesten, eller øvelsen «Olje på vann», gjennomføres av Kystverket og Nofo i samarbeid. Dersom det gis tillatelse, vil denne øvelsen bli gjennomført i juni.

Hva driver en terrorist?
Førsteamanuensis Stig Jarle Hansen fra Universitetet for miljø og biovitenskap ga en tankevekkende innføring i driverne bak piratvirksomhet, kontra hva terrorisme kjennetegnes av. Han forteller om hvilken betydning den kommersielle drivkraften har der det drives piratvirksomhet, og medieoppmerksomhetens ønskede effekt for terrorister.
– Det ligger ulik rasjonale bak pirater og terrorister, som sjelden overlappes. Vi ser det skjer unntaksvis, som på Sri Lanka og Filipinene. Pirater ønsker gjerne ikke oppmerksomhet, de drives av det kommersielle, mens terrorister vil ha oppmerksomhet. Terrorens vesen er liten handling som fører til andre handlinger, sier Hansen.
Og selv om han nevner fanatisme og galskap bak terror må vi ikke undervurdere de rasjonelle tankene som ligger til grunn.
– Det ligger alltid en rasjonell tankegang bak. Det krever rasjonale når det kommer til planlegging, tid, oppmerksomhet også bak selvmordsangrep, sier Hansen.
Han viser at det som skjer i andre land angår oss, vi må ha kunnskap, det kan påvirke vår hverdag.
Hansen sier tiltak på skip har vel så stor betydning for nedgang av piratvirksomhet, kontra det vi har sett om patruljerende marinefartøyer.

Flere bilder fra dagen finner du: her:https://www.flickr.com/photos/kystverket/albums/72157665112752993/with/26560516595/

Årsmøte i IUA Vestfold

iua 1Alle de ti deltagende kommuner i Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing(IUA) i Vestfold var representert under årsmøte på Tønsberg brannstasjon 12/5. I tillegg var politiet, fylkesmannen, havnevesen, brannvesen og Sivilforsvaret representert.
Alle årsmøtesakene ble enstemmig vedtatt. Innkalling, årsregnskap, protokoll og revisorberetning finnes her: https://iuavestfold.no/arsmote-2015/

IUA Vestfold var ikke mobilisert i løpet av 2014.

IUA Vestfold har de siste årene bygd opp en kompetent organisasjon. Det er kjøpt inn oljevernutstyr og IUA har også fått utstyr bekostet av Kystverket. Dette har komplementert lageret IUA-Vestfold har på Kopstad brannstasjon.

De to siste årene har det vært brukt betydelige ressurser på aksjonslederkurs, skadestedslederkurs, strandsaneringskurs, teiglederkurs og båtførerkurs.Til høsten er det en målsetning at alle kasernerte brannmannskaper skal være kurset og innfri Sjøfartsdirektoratets krav til å gå i båt under oljevernaksjoner.

Videre pågår arbeidet med å lage tiltakskort for oljeverninnsats i nasjonalparkene på begge sider av Oslofjorden. Enkelt forklart er det oppskrifter på hvordan det skal konkret aksjoneres på bestemte steder i miljøsårbare områder. Dette arbeidet ledes av Kystverket.

Det planlegges også vedlikeholdsøvelse/utstyrsgjennomgang høsten 2015, og en større øvelse våren 2016 i regi av IUA Vestfold.

For å være bedre rustet ved akutt forurensing på land, vil utstyr kompletteres. Blant annet skiftes et saneringstelt ut i disse dager. Og det etableres et nytt saneringssystem, som benyttes når personer er eksponert for kjemikalier. Flere på årsmøte talte varmt for økt fokus på beredskapen ved uønskede forurensningshendelser på land.

I IUA-Vestfold deltar Larvik, Sandefjord, Stokke, Andebu, Re, Tjøme, Nøtterøy, Tønsberg, Horten og Holmestrand. IUA Vestfold finansieres av deltagende kommuner med kr.6,- pr innbygger.

iua 2